Діяльність Комітету

Аудіо Фото

Медіа-архів

RSS
19 вересня 2018, 14:15

Проект Закону "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо податку на виведений капітал" (англійський переклад).

 

Проект

Draft

 

 

ЗАКОН УКРАЇНИ

THE LAW OF UKRAINE

 

 

Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо податку на виведений капітал

On Amendments to the Tax Code of Ukraine

with Regard to the Exit Capital Tax

 

________________________________________

 

 

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

The Verkhovna Rada of Ukraine hereby decrees that:

 

 

I. Внести до Податкового кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 13–17, ст. 112) такі зміни:

I. The following amendments shall be introduced in the Tax Code of Ukraine (Bulletin of the Verkhovna Rada of Ukraine, 2011, No. 13-17, p. 112):

 

 

1. Підпункт 9.1.1 пункту 9.1 статті 9 викласти в такій редакції:

1. Article 9 clause 9.1 sub-clause 9.1.1 shall be amended to read as follows:

"9.1.1. податок на виведений капітал/податок на прибуток підприємств"

“9.1.1 the exit capital tax/corporate income tax”.

 

 

2. У пункті 14.1 статті 14:

2. In Article 14 clause 14.1:

1) у підпункті 14.1.9 слово і цифру "розділу III" замінити словами і цифрами "підрозділу 41 розділу XX";

1) in sub-clause 14.1.9, the wording and figure “Section III” shall be replaced by the wording and figure “Section XX subsection 41”;

2) у підпункті 14.1.13:

2) in sub-clause 14.1.13:

в абзаці першому слово "товари" замінити словами "майно (в тому числі товари, необоротні активи)";

in the first paragraph, the word “goods” shall be replaced by the wording “property (including goods, non-current assets)”;

доповнити підпункт підпунктами "г" і "ґ" такого змісту:

the sub-clause shall be supplemented by subparagraphs “d” and “e” as follows:

"г) товари (роботи, послуги), передані пов'язаній особі за договором, який передбачає виконання такою особою своїх зобов'язань щодо оплати в строки, що перевищують 24 місяці з моменту їх отримання;

“d) goods (work, services) transferred to a related party under an agreement that provides for the performance by such a person of its payment obligations within a period exceeding 24 months of receipt thereof;

ґ) майно (в тому числі товари, необоротні активи), нестача якого виявлена під час інвентаризації, за умови, що балансова вартість такого відсутнього майна (станом на дату проведення інвентаризації) перевищує 2 5 відсотків сукупної балансової вартості відповідної однорідної групи майна, щодо якого проводиться інвентаризація (за винятком списання нестачі у межах норм природного убутку або пересортиці), та платник податку не звернувся до відповідних органів щодо порушення кримінальної справи або притягнення винних осіб до відповідальності або не вжив заходів до стягнення у зв'язку з нестачею суми компенсації із зберігача, страхової компанії тощо.

e) property (including goods, non-current assets), the shortage of which was found during inventory, provided that the book value of such missing property (as of the inventory date) exceeds 5 per cent of the total book value of the corresponding uniform group of property subject to inventory (with the exception of a write-off of shortage due to regular natural loss or re-sorting), and the taxpayer failed to appeal to the relevant authorities for initiation of criminal proceedings or prosecution of perpetrators, or failed to take any measures to recover damages for shortage from custodian, insurance company, etc.

Під однорідною групою майна для цілей цього підпункту розуміється сукупність майна, що об'єднується за ознакою однорідності сировини і матеріалу, призначення, способу виробництва тощо. Якщо платником податку визначено однорідну групу майна (товарів, необоротних активів) відповідно до облікової політики підприємства, то використовуються відповідні положення облікової політики підприємства";

For the purposes of this subparagraph, uniform group of property shall refer to the totality of property, united on account of uniformity of raw materials and materials, purpose, mode of production, etc. If the taxpayer identifies an uniform group of property (goods, non-current assets) in accordance with the corporate accounting policies, then the relevant provisions of the corporate accounting policies shall apply”;

3) підпункт 14.1.49 викласти в такій редакції:

3) sub-clause 14.1.49 shall be restated to read as follows:

"14.1.49. дивідендивиплата у грошовій формі та/або у формі, відмінній від грошової (в тому числі шляхом заліку зустрічних вимог, відступлення права або переведення боргу), що здійснюється юридичною особоюемітентом корпоративних прав, інвестиційних сертифікатів чи інших цінних паперів власнику таких корпоративних прав, інвестиційних сертифікатів та інших цінних паперів, що засвідчують право власності інвестора на частку (пай) у майні (активах) емітента, на підставі рішення про виплату дивідендів вищого органу управління юридичної особи, прийнятого відповідно до законодавства та установчих документів юридичної особи.

“14.1.49 dividends shall refer to payment in cash and/or cashless form (including by way of offsetting counterclaims, assignment of rights or transfer of debt) made by a legal entity issuing corporate rights, investment certificates or other securities to the holder of such corporate rights, investment certificates and other securities, certifying the investor’s right to share (stake) in the issuer’s property (assets), based on the decision on payment of dividends made by the supreme management body of the legal entity in accordance with the legislation and its constituent documents.

Для цілей оподаткування відповідно до підрозділу 41 розділу XX цього Кодексу до дивідендів прирівнюється також платіж у грошовій формі, що здійснюється юридичною особою на користь її засновника та/або учасника (учасників) у зв'язку з розподілом (відрахуванням) чистого прибутку (його частини)";

For the purposes of taxation, in accordance with Section XX subsection 41 hereof, a payment in cash made by a legal entity to its founder and/or participant (participants) in connection with the distribution (allocation) of net profit (part thereof) shall be equated to a dividend”;

4) підпункт 14.1.71 викласти в такій редакції:

4) sub-clause 14.1.71 shall be restated to read as follows:

"14.1.71. звичайна ціна – грошовий вираз вартості майна (в тому числі товарів, необоротних активів), робіт (послуг), що визначається для:

“14.1.71. regular price shall refer to monetary value of the property (including goods, non-current assets) or work (services), which is determined for:

14.1.71.1. робіт (послуг) – на рівні ціни, визначеної в договорі;

14.1.71.1. work (services) – at the price level specified in the contract;

14.1.71.2. майна (в тому числі товарів, необоротних активів) – за такими правилами в порядку їх черговості:

14.1.71.2. property (including goods, non-current assets) – according to the following rules in order of priority:

а) не нижче ціни придбання майна (товарів), а для необоротних активів – не нижче балансової (залишкової) вартості за даними бухгалтерського обліку, що склалася станом на початок звітного (податкового) періоду, протягом якого здійснюються операції продажу (відчуження), ліквідації таких необоротних активів. У разі неможливості визначення зазначених показників, а для цілей розділу ІІІ цього Кодексу також у разі придбання товарів у пов'язаної особи – резидента використовуються правила підпункту "б" цього підпункту;

a) not lower than the purchase price of property (goods), and for non-current assets – not lower than the book value (residual) value according to accounting data as at the beginning of the reporting (tax) period, during which such non-current assets are subject to sale (alienation) or liquidation. Should it be impossible to determine the above indicators, and for the purposes of Section III hereof, if the goods are purchased from a related person-resident, the rules of subparagraph “b” of this sub-clause shall be applied;

б) не нижче середньозваженої ціни продажу (відчуження) товарів, яка визначається шляхом ділення загальної суми доходу від продажу (відчуження) відповідного товару непов'язаним особам протягом останніх трьох місяців (включаючи місяць, в якому здійснений продаж) на кількість такого товару, від продажу якого (яких) був отриманий дохід. Середньозважена ціна продажу (відчуження) сезонного товару або товарів (робіт, послуг), ціна на які залежить від сезонного коливання споживчого попиту, за вибором платника податку визначається шляхом ділення загальної суми доходу, отриманого платником податку від продажу (відчуження) відповідного товару непов'язаним особам протягом відповідного (аналогічного) місяця попереднього року, на кількість такого товару, від продажу якого (яких) був отриманий дохід. Така середньозважена ціна коригується з урахуванням зміни споживчих цін за попередні 12 місяців. Цей підпункт застосовується, якщо обсяг продажу товарів непов'язаним особам перевищує обсяг продажів товарів пов'язаним особам. У разі неможливості визначення зазначених показників використовуються правила підпункту "в" цього підпункту;

b) not lower than the weighted average selling (alienation) price of goods determined by dividing the total amount of the proceeds from sale (alienation) of the corresponding goods to unrelated parties during the last three months (including the month in which the sale was made) by the quantity of such product, which yielded  proceeds. At the taxpayer’s choice, the average weighted price of sale (alienation) of a seasonal product or goods (work, services), the price of which depends on the seasonal fluctuation of consumer demand, is determined by dividing the total amount of proceeds received by the taxpayer from the sale (alienation) of the relevant product to unrelated parties during the corresponding (similar) month of the previous year, by the quantity of such goods, which yielded proceeds. Such an average weighted price is adjusted taking into account changes in consumer prices for the previous 12 months. This subparagraph applies if the sales volume of goods to unrelated parties exceeds the sales of goods to related parties. Should it be impossible to determine the above indicators, the rules of subparagraph “c” of this sub-clause shall be applied;

в) ціна, визначена на рівні виробничої собівартості, яка розрахована за правилами бухгалтерського обліку, в порядку, визначеному в обліковій політиці платника податку, або із застосуванням принципу "витягнутої руки" відповідно до статті 39 цього Кодексу, але без подання звіту та підготовки документації.

c) the price determined at the level of production cost calculated according to the accounting rules in the manner determined by the taxpayer’s  tax policy or using the arm’s length principle in accordance with Article 39 hereof, but without submission of a report and preparation of documents.

Правила, встановлені підпунктами "а", "б" і "в" цього підпункту, застосовуються послідовно в порядку їх черговості.

The rules set forth in subparagraphs “a”, “b” and “c” of this sub-clause shall be applied sequentially in order of priority.

У разі якщо ціни (націнки) на товари підлягають державному регулюванню згідно із законодавством (у тому числі шляхом погодження тарифів регулятором), звичайною вважається ціна, встановлена відповідно до правил такого регулювання. Це положення не поширюється на випадки, коли встановлюється мінімальна ціна продажу або індикативна ціна. У такому разі звичайною ціною вважається ціна, визначена сторонами договору, але не нижче за мінімальну або індикативну ціну.

If the prices for (mark-ups on) the goods are subject to state regulation in accordance with the legislation (including by regulating the tariffs by the regulator), the regular price shall refer to the price set according to the rules of such regulation. This provision does not apply to cases where a minimum sale price or indicative price is established. In this case, the regular price shall refer to the price determined by the parties to the contract, but not lower than the minimum or indicative price.

Якщо під час здійснення операції обов'язковим є проведення оцінки, вартість об'єкта за такою оцінкою є підставою для визначення звичайної ціни для цілей оподаткування.

If it is mandatory to conduct an assessment during the transaction, the assessed value of the property shall be the basis for determining the regular price for taxation purposes.

Під час проведення аукціону (публічних торгів) звичайною вважається ціна, яка склалася за результатами такого аукціону (публічних торгів), обов'язковість проведення якого (яких) передбачено законом.

At an auction (public bidding), the regular price shall refer to the price formed following such an auction (public bidding), which is obligatory under law.

Якщо постачання товарів здійснюється на підставі форвардного або ф'ючерсного контракту, звичайна ціна визначається на дату визначення ціни відповідно до такого контракту.

If the goods are supplied based on a forward or futures contract, the regular price shall be determined on the date the contractual price is determined.

Якщо продаж (відчуження) товарів, у тому числі майна, переданого у заставу позичальником з метою забезпечення вимог кредитора, здійснюється у примусовому порядку згідно із законодавством, звичайною ціною є ціна, сформована під час такого продажу (відчуження).

If the goods, including the property pledged by the borrower to secure the creditor’s claims, are sold (alienated) in accordance with the law, the regular price shall refer to the price formed during such sale (alienation).

Під час проведення перевірки платника податку контролюючий орган має право надати запит щодо відповідності вартості майна (в тому числі товарів, необоротних активів) рівню звичайної ціни, а платник податку зобов'язаний надати письмове пояснення щодо застосованого правила визначення звичайної ціни та інформацію про показники (дані та їх джерела), які були використані для цього.

During the audit of the taxpayer, a controlling authority has the right to request the confirmation of correspondence of property (including goods, non-current assets) value to the regular price, and the taxpayer is obliged to provide a written information on the rule applied to determine the regular price and the indicators (data and their sources) used therefor.

Обов'язок доведення того, що вартість майна (в тому числі товарів, необоротних активів) не відповідає рівню звичайної ціни, покладається на контролюючий орган, який зобов'язаний доводити таку невідповідність виключно шляхом застосування правил, встановлених цим підпунктом.

The obligation to prove that the value of the property (including goods, non-current assets) does not correspond to the regular price shall be borne by the controlling authority, which shall prove such discrepancy solely by applying the rules established in this sub-clause.

У разі відхилення договірної вартості майна (у тому числі товарів, необоротних активів) платника податків у бік збільшення або зменшення від звичайних цін у межах 20 відсотків таке відхилення не може бути підставою для визначення (нарахування) податкового зобов'язання, коригування показників податкової звітності.

If the taxpayer’s contractual value of property (including goods, non-current assets) deviates from the regular prices by20 per cent upwards or downwards, such a deviation cannot be the basis for determining (accrual of) tax liability or adjusting tax reporting indicators.

База оподаткування, визначена із застосуванням звичайних цін, використовується контролюючими органами для проведення розрахунку податкових зобов'язань та коригування показників податкової звітності за результатами проведення перевірки. Правила визначення звичайної ціни, передбачені цим підпунктом, не застосовуються для цілей статті 39 цього Кодексу";

The tax base, determined using the regular prices, shall be applied by the controlling authorities to calculate tax liabilities and adjust tax reporting indicators based on the audit results. The rules for determining the regular price provided for by this subparagraph shall not be applied for the purposes of Article 39 hereof”;

5) у підпункті 14.1.84 слово і цифру "розділу III" замінити словами і цифрами "підрозділу 41 розділу XX цього Кодексу";

5) in sub-clause 14.1.84, the wording and figure “Section III” shall be replaced by the wording and figure “Section XX subsection 41”;

6) підпункт 14.1.121 викласти в такій редакції:

6) sub-clause 14.1.121 shall be restated to read as follows:

"14.1.121. неприбуткові підприємства, установи та організації – неприбуткові підприємства, установи та організації, які не є платниками податку на виведений капітал відповідно до пункту 133.4 статті 133 цього Кодексу";

“14.1.121. non-profit enterprises, institutions and organisations shall refer to non-profit enterprises, institutions and organisations that are not subject to the Exit Capital Tax in accordance with Section III Article 133 clause 133.4 hereof”;

7) абзац одинадцятий підпункту "а" підпункту 14.1.159 викласти в такій редакції:

7) the eleventh subparagraph of sub-clause 14.1.159 paragraph “a” shall be restated to read as follows:

"сума отриманих всіх кредитів (позик), поворотної фінансової допомоги, суми зобов'язань, що виникли за депозитами, операціями РЕПО, договорами фінансового лізингу та іншими запозиченнями незалежно від їх юридичного оформлення, включаючи нараховані, але не виплачені відсотки, штрафи та пеню, від однієї юридичної особи та/або від інших юридичних осіб, гарантованих однією юридичною особою, стосовно іншої юридичної особи перевищує суму власного капіталу більше ніж у 1,5 раза (для фінансових установ та компаній, що провадять виключно лізингову діяльність, – більше ніж у 5 разів). При цьому таке перевищення визначається 5 як співвідношення суми боргових зобов'язань (зобов'язання за будь-якими кредитами (позиками), поворотною фінансовою допомогою, депозитами, операціями РЕПО, зобов'язання за договорами фінансового лізингу та іншими запозиченнями незалежно від їх юридичного оформлення, включаючи нараховані, але невиплачені відсотки, штрафи та пеню) та власного капіталу на кінець кварталу, протягом якого відбулось отримання коштів, майна, виникнення боргових зобов'язань. Під час розрахунку такого перевищення не враховуються суми, отримані від міжнародної фінансової організації, членом якої є Україна або щодо якої Україна зобов'язалася забезпечувати правовий режим, який надається іншим міжнародним фінансовим організаціям чи резидентам, а також суми кредитів (позик), отриманих під державні гарантії за рішенням Кабінету Міністрів України. Якщо юридичні особи стали пов'язаними особами за вищенаведеним критерієм співвідношення боргових зобов'язань та власного капіталу, то такі особи залишаються пов'язаними особами до моменту повного погашення всіх відповідних боргових зобов'язань незалежно від моменту отримання коштів, майна, виникнення боргових зобов'язань, у тому числі за відсотками, штрафами та пенею";

“the amount of all credits (loans)obtained, reimbursable financial assistance, liabilities arising from deposits, repurchase agreements, financial leasing contracts and other borrowings, regardless of their legal form, including accrued but not paid interest, fines and penalties, payable by any legal entity and/or other legal entities guaranteed by the former legal entity in relation to another legal entity exceeds the amount of equity capital by more than 1.5 times (for financial institutions and companies carrying out exclusively leasing activities – by more than 5 times). This excess shall be defined as the ratio of the amount of debt liabilities (liabilities on any credits (loans), reimbursable financial assistance, liabilities arising from deposits, repurchase agreements, financial leasing contracts and other borrowings, regardless of their legal form, including accrued but not paid interest, fines and penalties) and equity at the end of the quarter during which funds or property were received or debt liabilities arose. When calculating such an excess, the amounts received from an international financial organisation, of which Ukraine is a member or with respect to which Ukraine has undertaken to ensure a legal regime granted to other international financial organisations or residents, as well as the amount of credits (loans) received under state guarantees by the decision of the Cabinet of Ministers of Ukraine shall not be taken into account. If legal entities become related parties in accordance with the above criterion of the ratio of debt liabilities and equity, then such persons shall remain related parties until the full repayment of all relevant debt liabilities irrespective of the time of receipt of funds or property, or emergence of debt liabilities, including interest, fines and penalties”;

8) у підпункті 14.1.165 слово і цифру "розділу III" замінити словами і цифрами "підрозділу 41 розділу XX";

8) in sub-clause 14.1.165, the wording and figure “Section III” shall be replaced by the wording and figure “Section XX subsection 41”;

 

 

9) доповнити пункт підпунктом 14.1.1651 такого змісту:

9) the clause shall be supplemented with sub-clause 14.1.1651 as follows:

"14.1.1651 . податок, платник податку, оподаткування, операція для цілей розділу III цього Кодексу – податок на виведений капітал, платник податку на виведений капітал, оподаткування податком на виведений капітал, операція, яка підлягає оподаткуванню податком на виведений капітал";

“14.1.1651 tax, taxpayer, taxation, transaction for the purposes of Section III hereof shall refer to the Exit Capital Tax, the payer of the Exit Capital Tax, imposition of the Exit Capital Tax, the transaction subject to the Exit Capital Tax”;

10) підпункт 14.1.257 викласти в такій редакції:

10) sub-clause 14.1.257 shall be restated to read as follows:

"14.1.257. фінансова допомога – це:

“14.1.257. Financial assistance shall include:

безповоротна фінансова допомога – сума коштів, передана (отримана) згідно з договорами дарування, іншими подібними договорами або без укладення таких договорів, у тому числі у вигляді благодійних внесків та пожертвувань;

non-reimbursable financial assistance – the amount of funds transferred (received) in accordance with or without donation agreements or other similar agreements, including in the form of charitable contributions and donations;

поворотна фінансова допомога – сума коштів, передана (отримана) у користування за договором, який не передбачає нарахування процентів або надання інших видів компенсацій у вигляді плати за користування такими коштами, та є обов'язковою до повернення;

reimbursable financial assistance – the amount of funds transferred (received) for use under an agreement that does not involve the accrual of interest or other types of compensation in the form of a fee for the use of such funds, and is subject to mandatory repayment;

прощена платником податку на виведений капітал заборгованість за товари (роботи, послуги), поставлені ним неплатнику такого податку;

the  indebtedness for the goods (works, services) supplied by the payer of the Exit Capital Tax to the non-payer of such tax, that is forgiven by the the payer of the Exit Capital Tax;

додатне значення різниці між звичайною ціною майна, відчуженого платником податку на виведений капітал пов'язаній з ним фізичній особі або пов'язаній з ним юридичній особінеплатнику податку, та ціною майна, визначеною сторонами угоди, за якою здійснюється відчуження майна.

a positive difference between the regular price of the property alienated by the payer of the Exit Capital Tax to a related individual or a related legal entity non-taxpayer, and the price of property determined by the parties to the agreement under which the property is alienated.

Для цілей розділу ІІІ цього Кодексу до фінансової допомоги прирівнюється: основна сума кредиту або позики, надана пов'язаній особі – нерезиденту на строк, що перевищує один рік; сума неустойки, штрафів, пені, відшкодування шкоди, сплачена на користь неплатника податку на виведений капітал – пов'язаної особи (за винятком сум, зазначених у підпункті "а" підпункту 134.1.2 пункту 134.1 статті 134 цього Кодексу)".

For the purposes of Section III hereof, financial assistance shall refer to: the principal amount of credit or loan granted to a related person - nonresident for a term exceeding one year; the amount of forfeit, fines, penalty interest and damages paid to the non-payer of the Exit Capital Tax – related person (except for the amounts indicated in Article 134 clause 134.1 sub-clause 134.1.2 subparagraph “a” hereof)”.

3. У пункті 20.1 статті 20:

3. In Article 20 clause 20.1:

1) підпункт 20.1.21 доповнити словами "в тому числі квартальну та річну фінансову звітність платників податків";

1) sub-clause 20.1.21 shall be supplemented with the wording “including quarterly and annual financial statements of taxpayers”;

2) підпункт 20.1.44 викласти в такій редакції:

2) sub-clause 20.1.44 shall be restated to read as follows:

"20.1.44. проводити перевірку впливу контрольованих операцій, передбачених статтею 39 цього Кодексу, на показники фінансового результату, в тому числі фінансового результату, що визначається для цілей оподаткування. Для цілей підрозділу 41 розділу XX цього Кодексу проводити перевірку правильності та повноти визначення фінансового результату до оподаткування згідно з бухгалтерським обліком відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності".

“20.1.44. to audit the effect of the controlled transactions provided for in Article 39 hereof on  indicators of financial result, including the financial result assessed for tax purposes. For the purposes of Section XX subsection 41 hereof, to audit the correctness and completeness of before-tax financial result assessment based on accounting data in accordance with national accounting regulations (standards) or international financial reporting standards”.

 

 

4. У статті 39:

4. In Article 39:

1) у пункті 39.1:

1) in clause 39.1:

підпункти 39.1.1 – 39.1.3 викласти в такій редакції:

sub-clauses 39.1.1 - 39.1.3 shall be restated to read as follows:

"39.1.1. Платники податку, які здійснюють контрольовані операції, для цілей оподаткування зобов'язані визначати у фінансовому результаті показники таких операцій з дотриманням принципу "витягнутої руки". Якщо фінансовий результат, відображений у фінансовій звітності платника податку, базується на показниках, які відрізняються від показників, визначених з дотриманням принципу "витягнутої руки", то фінансовий результат, визначений з використанням показників, що були визначені з дотриманням принципу "витягнутої руки", вважається фінансовим результатом, визначеним для цілей оподаткування.

“39.1.1. Taxpayers engaged in controlled transactions for tax purposes shall state in financial result the indicators of such transactions in compliance with the arm’s length principle. If the financial result reflected in the taxpayer’s financial statements is based on the indicators that differ from those assessed with the use of the arm’s length principle, the financial result determined with the use of the indicators assessed in compliance with the arm’s length principle shall be treated as the financial result determined for tax purposes.

39.1.2. Фінансовий результат платника податку, який бере участь в одній чи кількох контрольованих операціях, вважається таким, що визначений на підставі контрольованих операцій, умови яких відповідають принципу "витягнутої руки", якщо умови таких операцій не відрізняються від умов, що застосовуються між непов'язаними особами у співставних неконтрольованих операціях.

39.1.2. The financial result of the taxpayer engaged in one or more controlled transactions shall be deemed to be determined on the basis of controlled transactions, the conditions of which comply with the arm’s length principle, provided that the conditions of such transactions do not differ from those applied between unrelated parties in similar uncontrolled transactions.

39.1.3. Якщо умови в одній чи кількох контрольованих операціях відрізняються від умов, що застосовуються між непов'язаними особами у співставних неконтрольованих операціях, сума (вартісний еквівалент) перевищення фінансового результату, розрахованого відповідно до умов контрольованої операції (контрольованих операцій), що відповідають принципу "витягнутої руки", над фінансовим результатом, визначеним/отриманим платником податку у контрольованій операції (контрольованих операціях), підлягає обкладенню податком на виведений капітал";

39.1.3. If the conditions of one or more controlled transactions differ from the conditions used between unrelated parties in similar uncontrolled transactions, the amount (value equivalent) of excess of the financial result calculated in accordance with the conditions of the controlled transaction(s) that meet the arm’s length principle over the financial result determined/received by a taxpayer in controlled transaction(s) shall be subject to Exit Capital Tax”;

підпункт 39.1.4 доповнити словами "або податку на виведений капітал";

sub-clause 39.1.4 shall be supplemented with the wording “or Exit Capital Tax”;

2) у підпункті 39.2.1 пункту 39.2:

2) in clause 39.2 sub-clause 39.2.1:

абзац перший підпункту 39.2.1.1 викласти в такій редакції:

the first paragraph of sub-clause 39.2.1.1 shall be restated to read as follows:

"39.2.1.1. Контрольованими операціями визнаються";

“39.2.1.1. Controlled transactions shall refer to”;

абзац другий підпункту 39.2.1.2 викласти в такій редакції:

the second paragraph of sub-clause 39.2.1.2 shall be restated to read as follows:

"держави (території), у яких ставка податку на прибуток підприємств (корпоративний податок або подібний чи по суті аналогічний податок) становить 13 відсотків або нижче, або які надають суб'єктам господарювання пільгові режими оподаткування, або в яких особливості розрахунку бази оподаткування фактично дозволяють суб'єктам господарювання не сплачувати податок на прибуток підприємств (корпоративний податок або подібний чи по суті аналогічний податок) або сплачувати його за ставкою 13 відсотків або нижче";

“the states (territories) where the rate of corporate income tax (corporate tax, or similar or substantially similar tax) is 13 per cent or below, or that apply preferential tax regimes to business entities, or where the principles of tax base calculation in fact allow the entities not to pay the corporate income tax (corporate tax, or similar or substantially similar tax) or to pay it at a rate of 13 per cent or below”;

у підпункті 39.2.1.3:

in sub-clause 39.2.1.3:

в абзаці першому слова "з метою оподаткування доходів (прибутку, виручки) платників податків, що є сторонами контрольованої операції" виключити;

in the first paragraph, the wording “for the purpose of income (profit, revenue) taxation of the taxpayers engaged in the controlled transactions” shall be deleted;

в абзаці четвертому слово "травня" замінити словом "жовтня";

in the fourth paragraph, the word “May” shall be replaced by the word “October”;

абзац перший підпункту 39.2.1.4 викласти в такій редакції:

the first paragraph of sub-clause 39.2.1.4 shall be restated to read as follows:

"39.2.1.4. Господарською операцією для цілей трансфертного ціноутворення є всі види операцій, договорів або домовленостей, документально підтверджених або непідтверджених, що можуть впливати на фінансовий результат платника податків, зокрема, але не виключно";

“39.2.1.4. For transfer pricing purposes, business transaction shall include all types of transactions, agreements or arrangements, documented or undocumented, which may affect a taxpayer’s financialresult, including, but not limited to”;

у підпункті 39.2.1.5:

in sub-clause 39.2.1.5:

абзац перший викласти в такій редакції:

the first paragraph shall be restated to read as follows:

"39.2.1.5. Якщо в ланцюгу господарських операцій між платником податків і його пов'язаною особою – нерезидентом, передбачених підпунктом 39.2.1.1 цього підпункту, право власності на предмет (результат) такої операції перш ніж перейти від платника податків до такого нерезидента (у разі здійснення експортних операцій) або перш ніж перейти від такого нерезидента до платника податків (у разі здійснення імпортних операцій) переходить до однієї або кількох непов'язаних осіб, така операція вважається контрольованою операцією між платником податків та таким нерезидентом, якщо ці особи";

“39.2.1.5. If in the chain of business transactions between a taxpayer and its related party - non-resident envisaged by sub-clause 39.2.1.1 of this paragraph the ownership to the subject (result) of such a transaction, before being transferred from the taxpayer to such non-resident (in case of export transactions) or before being transferred from the non-resident to the taxpayer (in case of import transactions), passes to one or more unrelated parties, such a transaction shall be deemed to be a controlled transaction between the taxpayer and such non-resident, if theseparties”;

підпункт 39.2.1.7 викласти в такій редакції:

sub-clause 39.2.1.7 shall be restated to read as follows:

"39.2.1.7. Господарські операції, передбачені підпунктами 39.2.1.1 (крім операцій, що здійснюються між нерезидентом та його постійним представництвом в Україні) і 39.2.1.5 цього підпункту, визнаються контрольованими, якщо обсяг господарських операцій платника податків з кожним контрагентом, визначений за правилами бухгалтерського обліку, перевищує 10 мільйонів гривень (за вирахуванням непрямих податків) за відповідний податковий (звітний) рік.

“39.2.1.7. Business transactions provided for by sub-clauses 39.2.1.1 (other than the transactions between a non-resident and its permanent establishment in Ukraine) and 39.2.1.5 shall be deemed to be controlled, if the scope of taxpayer’s business transactions with each counterparty, as defined under the accounting standards, exceeds UAH 10 million (net of indirect taxes) for the relevant tax (reporting) year.

Господарські операції, що здійснюються між нерезидентом та його постійним представництвом в Україні, визнаються контрольованими, якщо обсяг таких господарських операцій, визначений за правилами бухгалтерського обліку, перевищує 10 мільйонів гривень (за вирахуванням непрямих податків) за відповідний податковий (звітний) рік";

Business transactions between a non-resident and its permanent establishment shall be deemed to be controlled, if the scope of these business transactions, as defined under the accounting standards, exceeds UAH 10 million (net of indirect taxes) for the relevant tax (reporting) year”;

3) у пункті 39.4:

3) in clause 39.4:

підпункти 39.4.3 і 39.4.4 викласти в такій редакції:

sub-clauses 39.4.3 and 39.4.4 shall be restated to read as follows:

"39.4.3. Платники податків, що здійснюють контрольовані операції:

“39.4.3. Taxpayers engaged in controlled transactions:

а) у яких річний дохід від будь-якої діяльності (визначений за правилами бухгалтерського обліку) за відповідний звітний (податковий) рік перевищує 150 мільйонів гривень (за вирахуванням непрямих податків), повинні складати та зберігати документацію з трансфертного ціноутворення за кожний звітний (податковий) період;

a) whose annual income from any activity (as defined under the accounting standards) for the corresponding reporting (tax) year exceeds UAH 150 million (net of indirect taxes), shall draw up and keep transfer pricing documentation for each reporting (tax) period;

б) у яких річний дохід від будь-якої діяльності (визначений за правилами бухгалтерського обліку) за відповідний звітний (податковий) рік не перевищує або дорівнює 150 мільйонів гривень (за вирахуванням непрямих податків), готують документацію з трансфертного ціноутворення на запит центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову і митну політику.

b) whose annual income from any activity (as defined under the accounting standards) for the corresponding reporting (tax) year does not exceed or is equal to UAH 150 million (net of indirect taxes), shall prepare transfer pricing documentation on request of the central executive authority implementing the state tax and customs policy.

39.4.4. На запит центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову і митну політику, платники податків подають документацію щодо контрольованих операцій, зазначених у запиті, яка повинна містити інформацію, зазначену у підпункті 39.4.6 цього пункту, у строк:

39.4.4. At the request of the central executive authority implementing the state tax and customs policy, taxpayers shall submit the documentation pertaining to the controlled transactions specified in the request, which must contain the information specified in sub-clause 39.4.6 of this clause, within:

протягом 30 календарних днів з дня отримання запиту для платників, зазначених у підпункті "а" підпункту 39.4.3 цього пункту;

30 calendar days of receipt of the request for the taxpayers specified in sub-clause 39.4.3 subparagraph “a” of this clause;

протягом 60 календарних днів з дня отримання запиту для платників, зазначених у підпункті "б" підпункту 39.4.3 цього пункту";

60 calendar days of receipt of the request for the taxpayers specified sub-clause 39.4.3 subparagraph “b” of this clause»;

доповнити пункт підпунктом 39.4.10 такого змісту:

the clause shall be supplemented with sub-clause 39.4.10 as follows:

"39.4.10. Платники податку на виведений капітал, які здійснюють контрольовані операції із сплати коштів (у вигляді процентів, комісій, інших подібних платежів, що пов'язані із залученням та/або використанням коштів, у тому числі штрафів та пені) за кредитами, позиками, депозитами, операціями РЕПО, зобов'язаннями за договором фінансового лізингу та іншими запозиченнями незалежно від їх юридичного оформлення, на які поширюються правила, передбачені підпунктом 137.1.1 пункту 137.1 статті 137 цього Кодексу, або операції із сплати роялті, на які поширюються правила, передбачені підпунктом 137.1.10 пункту 137.1 статті 137 цього Кодексу, звільняються від обов'язку складення та подання документації із трансфертного ціноутворення щодо таких операцій на запит центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову і митну політику.

“39.4.10. Payers of the Exit Capital Tax carrying out controlled payment transactions (payment of interest, commissions and other similar fees associated with raising and/or use of funds, including fines and penalty interest) pertaining to loans, borrowings, deposits, repurchase agreements, obligations under financial leasing agreements and other borrowings, irrespective of their legal tailoring, which are subject to the rules provided for by Article 137 clause 137.1 sub-clause 137.1.1 hereof, or royalty payment transactions subject to the rules envisaged by Article 137 clause 137.1 sub-clause 137.1.10 hereof, shall be released from the obligation to draw up and submit transfer pricing documentation in respect of such transaction at request of the central executive authority implementing the state tax and customs policy.

За необхідності отримання контролюючим органом податкової інформації про контрольовані операції, зазначені у цьому підпункті, контролюючий орган надсилає платнику податків письмовий запит у порядку, визначеному пунктом 73.3 статті 73 цього Кодексу";

If the controlling authority requires tax information on the controlled transactions referred to in this sub-clause, the controlling authority shall send a taxpayer a written request in the manner specified in Article 73 clause 73.3 hereof”;

4) у пункті 39.5:

            4) in clause 39.5:

у підпункті 39.5.2:

in sub-clause 39.5.2:

підпункти 39.5.2.15 і 39.5.2.16 викласти в такій редакції:

sub-clauses 39.5.2.15 and 39.5.2.16 shall be restated to read as follows:

"39.5.2.15. Якщо за результатами перевірки виявлено, що умови контрольованої операції відрізняються від умов, що відповідають принципу "витягнутої руки", що призвело до заниження суми податку внаслідок неоподаткування різниці між фінансовим результатом, розрахованим відповідно до умов контрольованої операції, що відповідають принципу "витягнутої руки", над фінансовим результатом, визначеним/отриманим платником податку, складається акт перевірки. Якщо такі порушення відсутні, складається довідка.

“39.5.2.15. If the audit revealed that the conditions of a controlled transaction differ from the conditions that meet the arm’s length principle, which resulted in a understatement of tax amount due to non-taxation of the difference between the financial result calculated in accordance with the conditions of the controlled transaction that meets the arm’s length principle and the financial result  determined/received by the taxpayer, an audit report shall be drawn up. If such violations are absent, a certificate shall be drawn up.

39.5.2.16. У разі якщо за результатами перевірок, що не стосуються трансфертного ціноутворення, або платником податків самостійно вже були донараховані податкові зобов'язання на підставі коригування цін (визначення фінансового результату для цілей оподаткування) за такими операціями, або сплати податку, який виник внаслідок здійснення операцій, передбачених розділом III та підрозділом 41 розділу XX цього Кодексу, суми донарахованих податкових зобов'язань за результатами такої перевірки та/або самостійного донарахування, або сплаченого податку у зв'язку із здійсненням оподаткованих операцій відповідно до розділу III та підрозділу 4 1 розділу XX цього Кодексу, зараховуються в погашення нарахованих податків за результатами перевірки з питань дотримання платником податків принципу "витягнутої руки";

            39.5.2.16. If a taxpayer has already assessed additional tax liabilities based on the price adjustment (financial result assessment for tax purposes) for such transaction, either independently or following the audits that do not relate to transfer pricing, or paid the tax, which arose due to the transactions stipulated by Section III and Section XX subsection 41 hereof, the amounts of tax liabilities additionally accrued following such audits and/or self-assessment, or the amounts of tax paid in connection with taxable transactions in accordance with Section III and Section XX subsection 41 hereof, shall be credited towards the accrued taxes based on the results of audit of arm’s length principle compliance by a taxpayer”;

абзац другий підпункту 39.5.2.17 викласти в такій редакції:

the second paragraph of sub-clause 39.5.2.17 shall be restated to read as follows:

"Акт про результати перевірки з питань дотримання платником податків принципу "витягнутої руки" повинен містити документально підтверджені факти відхилення умов контрольованої операції від умов, що відповідають принципу "витягнутої руки", обґрунтування того, що таке відхилення спричинило виникнення різниці між фінансовим результатом, визначеним/отриманим для цілей оподаткування, над фінансовим результатом, визначеним платником податку";

An audit report in respect of the compliance by a taxpayer with the arm’s length principle must contain the documented evidence of deviation of the conditions of a controlled transaction from the conditons that meet the arm’s length principle, a proof that such deviation caused difference between the financial result, determined/received for tax purposes, and the financial result determined by a taxpayer”;

абзац перший підпункту 39.5.4.2 підпункту 39.5.4 викласти в такій редакції:

the first paragraph of clause 39.5.4 sub-clause 39.5.4.2 shall be restated to read as follows:

"39.5.4.2. Самостійне коригування є коригуванням платником податків ціни контрольованої операції шляхом розрахунку фінансового результату для цілей оподаткування відповідно до умов, за яких контрольована операція відповідала принципу "витягнутої руки".

“39.5.4.2. Self-adjustment shall refer to an adjustment by a taxpayer of the price of controlled transaction by means of calculating of financial results for tax purposes according to the conditions, under which the controlled transaction complied with the arm’s length principle.

Платник податку здійснює розрахунок суми податкових зобов’язань з суми перевищення фінансового результату, визначеного внаслідок самостійного коригування, над сумою фінансового результату, визначеного платником податку у фінансовій звітності. Якщо фінансова звітність платником не подавалася, то вважається, що фінансовий результат, визначений платником податку у фінансовій звітності, дорівнює нулю.

A taxpayer shall calculate the amount of tax liabilities  from the amount of excess of the financial result determined during self-adjustment over the amount of financial result  determined by a taxpayer in the financial statements. If the financial statements were not submitted by a taxpayer, the financial result determined by a taxpayer shall equal zero.

Визначена сума податкових зобовязань підлягає зменшенню на суму сплачених податкових зобовязань під час здійснення оподатковуваних операцій відповідно до розділу ІІІ цього Кодексу, щодо яких було здійснено коригування ціни";

The calculated amount of tax liabilities shall be reduced by the amount of tax liabilities paid during taxable transactions  . in accordance with Section III hereof for which the adjustment of price was made”;

доповнити пунктом 39.7 такого змісту:

to be supplemented with clause 39.7 as follows:

"39.7. Положення цієї статті не розповсюджуються на осіб, які одночасно не є платниками податку на виведений капітал (за виключенням осіб – неплатників податку, які прирівнюються до платників податку на виведений капітал відповідно до вимог цього Кодексу) та податку на прибуток підприємств".

“39.7. The provisions of this Article shall not apply to the persons, that simultaneously are not payers of the Exit Capital Tax (except for persons - non-taxpayers that equated to the payers of the Exit Capital Tax hereunder) and the corporate income tax”.

5. У пункті 42 1 .5 статті 421 :

5. In Article 421 clause 421.5:

1) перше речення абзацу четвертого викласти в такій редакції:

1)               the first sentence of the fourth paragraph shall be restated to read as follows:

"Платник податків, що пройшов ідентифікацію в електронному кабінеті, самостійно визначає, якщо інше не передбачено цим Кодексом, спосіб взаємодії з контролюючим органом, а саме в загальному порядку чи в електронній формі, про що робить відповідну позначку в електронному кабінеті з одночасним обов'язковим зазначенням своєї електронної адреси (адрес)";

A taxpayer having passed the identification in electronic cabinet shall independently determine, unless otherwise provided herein, the method of interaction with the controlling authority, namely, a standard procedure or electronic form, making an appropriate note in theelectronic cabinet alongside with mandatory indication of its email address(es)”;

2) перше речення абзацу шостого викласти в такій редакції:

2)               the first sentence of the sixth paragraph shall be restated to read as follows:

"Платник податків, якщо інше не передбачено цим Кодексом, має право в будь-який момент відмовитися від електронної форми взаємодії з контролюючим органом шляхом надіслання відповідного повідомлення через електронний кабінет";

A taxpayer, unless otherwise provided for herein, shall have the right at any time to  refuse from electronic interaction with the controlling authority by sending an appropriate message through  electronic cabinet”;

3) доповнити пункт новим абзацом такого змісту:

3)               the clause shall be supplemented with paragraph as follows:

"Платник податку на виведений капітал здійснює взаємодію з контролюючим органом виключно в електронній формі через електронний кабінет".

A payer of the Exit Capital Tax shall cooperate with the controlling authority exclusively in electronic form through theelectronuc cabinet”.

6. Абзаци перший – третій пункту 46.2 статті 46 виключити

6. The first, second and third paragraphs of Article 46 clause 46.2 shall be deleted.

7. У статті 49:

7. In Article 49:

1) абзац другий пункту 49.2 виключити;

1)               the second paragraph of clause 49.2 shall be deleted;

2) абзац другий пункту 49.4 викласти в такій редакції:

2)               the second paragraph of clause 49.4 shall be restated to read as follows:

"Податкова звітність з податку на додану вартість та податку на виведений капітал подається в електронній формі контролюючому органу всіма платниками цих податків з дотриманням вимог законів щодо електронного документообігу та електронного цифрового підпису";

The Value Added Tax and Exit Capital Tax returns shall be filed electronically to the controlling authority by all payers of these taxes in compliance with the laws on electronic document flow and electronic digital signature”;

3) підпункт 49.18.2 пункту 49.18 після слів і цифр "протягом 40 календарних днів" доповнити словами і цифрами "(для податку на виведений капітал – протягом 60 календарних днів)".

3)               clause 49.18 sub-clause 49.18.2, after the wording and figures “within 40 calendar days” shall be supplemented with the wording and figures “(for the Exit Capital Tax – within 60 calendar days)”.

 

 

8. У пункті 57.11 статті 57:

8. In Article 57 clause 57.11:

1) абзац перший доповнити словами і цифрами "відповідно до підрозділу 41 розділу XX цього Кодексу";

1)              the first paragraph shall be supplemented with the wording and figures “in accordance with Section XX subsection 41 hereof”;

2) у підпункті 57.11 .1 слова і цифри "за правилами, визначеними статтею 137 цього Кодексу" замінити словами і цифрами "відповідно до підрозділу 41 розділу XX цього Кодексу";

2)               in sub-clause 57.11.1, the wording and figures “according to the rules set out in Article 137 hereof” shall be replaced by the wording and figures “under Section XX subsection 41 hereof”;

3) у підпункті 57.11 .2:

3)               in sub-clause 57.11.2:

в абзаці другому слова і цифри "пунктом 136.1 статті 136 цього Кодексу" замінити словами і цифрами "підпунктом 4.1 пункту 4 підрозділу 4 1 розділу XX цього Кодексу";

in the second paragraph, the wording and figures “Article 136 clause 136.1 hereof” shall be replaced by the wording and figures “Section XX subsection 41 clause 4 sub-clause 4.1 hereof”;

в абзаці сьомому слова і цифри "пунктом 136.1 статті 136 цього Кодексу" замінити словами і цифрами "підпунктом 4.1 пункту 4 підрозділу 4 1 розділу XX цього Кодексу";

in the seventh paragraph, the wording and figures “Article 136 clause 136.1 hereof” shall be replaced by the wording and figures “Section XX subsection 41 clause 4 sub-clause 4.1 hereof”;

4) підпункт 57.11 .4 виключити;

4)               sub-clause 57.11.4 shall be deleted;

5) у підпункті 57.11 .5 слова і цифри "пункту 141.4 статті 141 цього Кодексу" замінити словами і цифрами "підпункту 9.4 пункту 9 підрозділу 41 розділу XX цього Кодексу".

5)               in sub-clause 57.11.5, the wording and figures “Article 141 clause 141.4 hereof” shall be replaced by the wording and figures “Section XX subsection 41 clause 9 sub-clause 9.4 hereof”.

9. Пункт 73.3 статті 73 після абзацу п'ятнадцятого доповнити новим абзацом такого змісту:

9. Article 73 clause 73.3, after the fifteenth paragraph, shall be supplemented with the following paragraph:

"Для визначення повноти декларування операцій, що підлягають оподаткуванню податком на виведений капітал, контролюючі органи мають право надсилати через електронний кабінет платникам податків запити про подання інформації у разі, якщо за результатами автоматизованого аналізу податкової інформації виявлено розбіжності між сумами здійснених операцій та сумами, щодо яких платниками податків були подані податкові декларації (включаючи розрахунки та звіти)"

To determine the completeness of the declaration of transactions subject to the Exit Capital Tax, the controlling authorities have the right to send to the taxpayers through the electronic cabinet  the requests for information, if the automated analysis of the tax information revealed discrepancies between the amounts of transactions and the amounts in respect of which the taxpayers had filed tax return (including calculations and reports)”.

У зв'язку з цим абзаци шістнадцятийдвадцятий вважати відповідно абзацами сімнадцятимдвадцять першим.

In this regard, the sixteenth – twentieth paragraphs shall be deemed the seventeenth – twenty first paragraphs, respectively.

10. В абзаці третьому підпункту 75.1.2 пункту 75.1 статті 75 слова і цифри "підпунктів 140.5.4, 140.5.6 пункту 140.5 статті 140 цього Кодексу" замінити словами і цифрами "підпунктів 8.5.3, 8.5.4 підпункту 8.5 пункту 8 підрозділу 41 розділу XX цього Кодексу".

10. In the third paragraph of Article 75 clause 75.1 sub-clause 75.1.2, the wording and figures “Article 40 clause 140.5 sub-clauses 140.5.4, 140.5.6 hereof” shall be replaced by the wording and figures “Section XX subsection 41 clause 8 sub-clause 8.5 subsparagraphs 8.5.3, 8.5.4 hereof”.

11. В абзаці третьому пункту 92.1 статті 92 слово "звичайні" замінити словами "звичайну ціну, правила визначення якої встановлені цим Кодексом".

11. In the third paragraph of Article 92 clause 92.1, the word “usual” shall be replaced by the wording “the usual price, established based on the rules set out herein”.

12. Викласти розділ ІІІ Кодексу в такій редакції:

            12. Section III hereof shall read as follows:

 

 

"РОЗДІЛ III. ПОДАТОК НА ВИВЕДЕНИЙ КАПІТАЛ

“SECTION III. THE EXIT CAPITAL TAX

 

 

Стаття 133. Платники податку

Article 133. Taxpayers

133.1. Платниками податкурезидентами є суб'єкти господарюванняюридичні особи, які провадять господарську діяльність як на території України, так і за її межами, крім юридичних осіб, визначених пунктами 133.4 і 133.5 цієї статті.

133.1.   Resident taxpayers are the business legal entities that carry out business activities on the territory of Ukraine and abroad, other than the legal entities specified in clauses 133.4 and 133.5 of this Article.

133.2. Платниками податкунерезидентами є юридичні особи, які утворені в будь-якій організаційно-правовій формі та звернулися до контролюючого органу щодо реєстрації платником податку на виведений капітал за добровільним рішенням чи у зв'язку з плануванням провадити діяльність, передбачену пунктом 141.2 статті 141 цього Кодексу, або постійні представництва нерезидентів, які провадять діяльність на території України, за винятком установ та організацій, що мають дипломатичні привілеї або імунітет згідно з міжнародними договорами України, їх представництв та іноземних юридичних осібвиконавців проектів (програм) міжнародної технічної допомоги, з урахуванням нижченаведеного:

133.2.   Non-resident taxpayers are the legal entities established in any legal form that applied to the controlling authority for registration as a payer of the Exit Capital Tax either voluntarily or in connection with anticipated activities envisaged by Article 141 clause 141.2 hereof; or permanent establishments of non-residents conducting activities on the territory of Ukraine, except for the institutions and organisations enjoying diplomatic privileges or immunity under international treaties of Ukraine, their representative offices and foreign legal entities implementing the projects (programs) of international technical assistance taking into account the following:

133.2.1. платник податку – нерезидент до початку здійснення операцій у межах діяльності, передбаченої пунктом 141.2 статті 141 цього Кодексу (постійне представництво – до початку своєї господарської діяльності), стає на облік в контролюючому органі в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики.

133.2.1.          a non-resident taxpayer shall, before the commencement of operations within the scope of the activities referred to in Article 141 clause 141.2 hereof, and a permanent establishment - before the commencement of its economic activities, be registered with the  controlling authority in the manner established by the central executive authority, ensuring the formation of the state financial policy.

Нерезиденти, що діють відповідно до положень Рамкової угоди між Україною та Європейським банком реконструкції та розвитку стосовно діяльності Чорнобильського фонду "Укриття" в Україні та Угоди про грант (Проект ядерної безпеки Чорнобильської АЕС) між Європейським банком реконструкції та розвитку як Розпорядником коштів, наданих згідно з Грантом з Рахунка ядерної безпеки, Урядом України та Чорнобильською атомною електростанцією, можуть провадити свою господарську діяльність без реєстрації у контролюючому органі;

Non-residents acting in accordance with the provisions of the Framework Agreement between Ukraine and the European Bank for Reconstruction and Development concerning the activities of the Chornobyl Shelter Fund in Ukraine and Grant Agreement (Chernobyl Project) between the European Bank for Reconstruction and Development as Administrator of the funds  granted in accordance with the Grant from the Nuclear Safety Account, the Government of Ukraine and Chornobyl nuclear power plant, can carry out their economic activities without the registration with the controlling authority;

133.2.2. платник податкунерезидент (у тому числі постійне представництво), який розпочав здійснення операцій у межах передбаченої пунктом 141.2 статті 141 цього Кодексу діяльності (яке розпочало свою господарську діяльність) до реєстрації в контролюючому органі, подає податкову звітність за відповідний податковий (звітний) період з податку на виведений капітал з визначенням суми податкових зобов'язань, які платник податкунерезидент (постійне представництво) повинен був би сплатити за умови своєчасної реєстрації, без урахування сум, які були сплачені резидентом відповідно до підпункту 133.2.3 цього пункту;

133.2.2.     a non-resident taxpayer (including a permanent establishment) having commenced operations within the scope of the activities envisaged by Article 141 clause 141.2 hereof (having commenced its economic activities) prior to registration with the  controlling authorities, shall file tax reporting for the relevant tax (reporting) period in respect of the Exit Capital Tax stating the amount of tax liabilities that the non-resident taxpayer (permanent establishment) would have to pay in case of timely registration, excluding the amounts having been paid by the resident in accordance with sub-clause 133.2.3 of this clause;

133.2.3. платник податку – резидент, який укладає з нерезидентом договір, на підставі якого здійснюватимуться операції у межах діяльності, передбаченої пунктом 141.2 статті 141 цього Кодексу, повинен пересвідчитися, чи виконав нерезидент вимоги статті 141 цього Кодексу до моменту укладення договору. Достатнім підтвердженням виконання нерезидентом таких вимог є наявність інформації про такого нерезидента в Реєстрі платників податку на виведений капітал. Якщо нерезидент не виконав таких вимог, платник податку – резидент зазначає про це в договорі з нерезидентом та під час виплати коштів за таким договором є податковим агентом такого нерезидента. У разі здійснення розрахунку з таким нерезидентом у формі, відмінній від грошової, податкові зобов'язання сплачуються резидентом за власний рахунок відповідно до підпункту 137.1.13 пункту 137.1 статті 137 цього Кодексу;

133.2.3.     a non-resident taxpayer entering into a contract with a non-resident, under which the operations will be carried out within the scope of the activities referred to in Article 141 clause 141.2 hereof, must ensure that the non-resident has complied with the requirements of Article 141 hereof before the conclusion of the contract. The availability of information about such non-resident in the Register of Payers of the Exit Capital Tax shall be sufficient proof of the compliance by the non-resident with such requirements. If the non-resident failed to comply with such requirements, the resident taxpayer shall state this information in the contract with the non-resident, and at the time of payment of funds under such contract shall be treated as a tax agent of such non-resident. In the case of settlement with such non-resident in any form other than cash, the tax liabilities shall be paid by the resident for its own account in accordance with Article 137 clause 137.1 sub-clause 137.1.13 hereof;

133.2.4. платник податку – нерезидент, який реєструється платником податку на додану вартість, одночасно реєструється контролюючим органом платником податку на виведений капітал незалежно від видів діяльності, які він провадить на території України. Така реєстрація здійснюється контролюючим органом автоматично на підставі документів щодо реєстрації платником податку на додану вартість з наступним повідомленням платнику податку – нерезиденту про таку реєстрацію.

133.2.4.       a non-resident taxpayer, registered as a payer of Value Added Tax, shall be simultaneously registered by the  controlling authority as a payer of the Exit Capital Tax, regardless of the types of activities that it carries out on the territory of Ukraine. Such registration shall be automatically performed by the controlling authority based on the documents on registration as a payer of Value Added Tax with subsequent notification of the non-resident taxpayer of such registration.

133.3. Реєстр платників податку на виведений капітал ведеться в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики. Дані Реєстру платників податку на виведений капітал щоденно оприлюднюються центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну податкову та митну політику, на власному офіційному веб-сайті. Платник податку – нерезидент (у тому числі постійне представництво) включається до Реєстру платників податку на виведений капітал із зазначенням інформації про те, що такий платник податку є нерезидентом.

133.3.   The Register of Payers of the Exit Capital Tax shall be kept in the manner established by the central executive authority, ensuring the formation of the state financial policy. The data of the Register of Payers of the Exit Capital Tax shall be published daily by a central executive authority that implements the state tax and customs policy on their official web site. A non-resident taxpayer (including a permanent establishment) shall be entered into the Register of Payers of the Exit Capital Tax indicating that such taxpayer is a non-resident.

133.4. Не є платниками податку неприбуткові підприємства, установи та організації у порядку та на умовах, встановлених цим пунктом.

133.4.   Non-profit enterprises, institutions and organisations shall not be considered as the taxpayers  in the manner and on conditions, established by this clause.

133.4.1. Неприбутковим підприємством, установою та організацією є підприємство, установа та організація (далінеприбуткова організація), що одночасно відповідає таким вимогам:

133.4.1.       Non-profit enterprise, institution and organisation refer to an enterprise, institution and organisation (hereinafter, a non-profit organisation) that simultaneously meets the following requirements:

а) утворена та зареєстрована в порядку, визначеному законом, що регулює діяльність відповідної неприбуткової організації;

a) established and registered in the manner determined by the law governing the relevant non-profit organisations;

б) установчі документи якої (або установчі документи організації вищого рівня, на підставі яких діє неприбуткова організація відповідно до закону) містять заборону розподілу отриманих доходів (коштів та/або майна) або їх частини серед засновників (учасників), членів такої організації, працівників (крім оплати праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов'язаних з ними осіб. Для цілей цього абзацу не вважається розподілом отриманих доходів (коштів та/або майна) фінансування видатків, визначених підпунктом 133.4.2 цього пункту;

b) the constituent documents of which (or constituent documents of the higher-level organisation, based on which a non-profit organisation operates according to law) prohibit distribution of revenues (funds and/or property) or parts thereof among the founders (participants), members of such an organisation, employees (except forremuniration of labour, accrual of single social contribution), members of management bodies and other their relatedpersons. For the purposes of the present paragraph, financing of the costs set out in sub-clause 133.4.2 of this clause shall not be treated as the distribution of revenues (funds and/or property);

в) установчі документи якої (або установчі документи організації вищого рівня, на підставі яких діє неприбуткова організація відповідно до закону) передбачають передачу коштів та/або майна одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зарахування до доходу бюджету у разі припинення юридичної особи (у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення). Положення цього абзацу не поширюється на об'єднання та асоціації об'єднань співвласників багатоквартирних будинків;

c) the constituent documents of which (or constituent documents of the higher-level organisation, based on which a non-profit organisation operates according to law) stipulate the transfer of funds and/or property to one or more non-profit organisations of a relevant form, or allocation to the appropriate budget in the event of termination of a legal entity (as a result of its liquidation, merger, division, consolidation or transformation). The provisions of this clause shall not apply to the unions and associations of apartment house owners;

г) внесена контролюючим органом до Реєстру неприбуткових установ та організацій.

d) entered by the controlling authority into the Register of Non-profit Institutions and Organisations.

Положення підпунктів "б" і "в" цього підпункту щодо вимог наявності установчих документів не поширюються на бюджетні установи

The provisions of subparagraphs “b” and “c” of this sub-clause relating to the requirements for the availability of constituent documents shall not apply to budgetaryinstitutions.

Зареєстровані установи та організації (новостворені), які подали в установленому порядку документи для внесення до Реєстру неприбуткових установ та організацій під час або протягом 10 днів з дня державної реєстрації та які за результатами розгляду таких документів внесені до Реєстру неприбуткових установ та організацій, для цілей оподаткування вважаються неприбутковими організаціями з дня їх державної реєстрації.

Registered institutions and organisations (newly established) having filed in the prescribed manner the documents for entering into the Register of Non-profit Institutions and Organisations during or within 10 days of state registration, and entered upon review of such documents into the Register of Non-profit Institutions and Organisations, shall, for tax purposes, be treated as non-profit organisations from the day of their state registration.

133.4.2. Кошти та/або майно неприбуткової організації використовуються виключно для фінансування видатків на утримання такої неприбуткової організації, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених її установчими документами.

133.4.2.         Funds and/or property of non-profit organisations shall be used exclusively to finance the maintenance costs of such non-profit organisation, the costs for implementation of its purpose (goals, objectives) and performance of the activities specified in its constituent documents.

Кошти та/або майно неприбуткових релігійних організацій використовуються також для провадження неприбуткової (добродійної) діяльності, передбаченої законом для релігійних організацій, у тому числі надання гуманітарної допомоги, провадження благодійної діяльності, милосердя.

Funds and/or property of non-profit religious organisations shall be also used for the performance of non-profit (charitable) activities prescribed by the laws on religious organisations, including humanitarian aid, charitable activities and charity.

133.4.3. У разі недотримання неприбутковою організацією вимог, визначених цим пунктом, а для релігійної організації – вимог, визначених підпунктом "а" підпункту 133.4.1 і підпунктом 133.4.2 цього пункту, така неприбуткова організація зобов'язана подати у строк, визначений для місячного податкового (звітного) періоду, звіт про використання доходів (коштів та/або майна) неприбуткової організації за період з початку року (або з початку визнання організації неприбутковою в установленому порядку, якщо таке визнання відбулося пізніше) по останній день місяця, в якому вчинено таке порушення, та зазначити і сплатити суму самостійно нарахованого податкового зобов'язання з податку на виведений капітал. Податкове зобов'язання розраховується виходячи із суми операції (операцій) нецільового використання коштів та/або майна. Така неприбуткова організація виключається контролюючим органом з Реєстру неприбуткових установ та організацій та вважається платником податку на виведений капітал для цілей оподаткування з першого дня місяця, наступного за місяцем, у якому вчинено таке порушення, з одночасним автоматичним включенням такої організації до Реєстру платників податку на виведений капітал.

133.4.3.     In the case of non-compliance by a non-profit organisation with the requirements of this clause, and for religious organisations – with the requirements specified by the second paragraph of sub-clause 133.4.1 and sub-clause 133.4.2 of this clause, such a non-profit organisation is obliged to submit, within the period established for monthly tax (reporting) period, a report on the use of revenues (funds and/or property) of a non-profit organisation for the period from the beginning of the year (or the time of recognition of a non-profit organisation in the prescribed manner, if it was recognised as such later) till the last day of the month of such non-compliance, and to indicate and pay the amount of self-assessed tax liabilities for the Exit Capital Tax. Tax liability shall be calculated based on the amount of the transaction(s) relating to the misuse of funds and/or property. This non-profit organisation shall be excluded by the controlling authority from the Register of Non-profit Institutions and Organisations, and shall be treated as a payer of the Exit Capital Tax for tax purposes from the first day of the month following the month of such non-compliance, with the automatic entering of such entity in the Register of Payers of the Exit Capital Tax.

За період з першого дня місяця, що настає за місяцем, у якому вчинено таке порушення, така неприбуткова організація зобов'язана подавати щокварталу контролюючому органу податкову декларацію з податку на виведений капітал, сплачувати податок у строк, визначений для квартального податкового (звітного) періоду.

For the period from the first day of the month following the month of such non-compliance, such non-profit organisation is required to file on a quarterly basis with the controlling authority a tax return for the Exit Capital Tax, to pay the tax within the period established as quarterly tax (reporting) period.

133.4.4. Встановлення контролюючим органом відповідно до норм цього Кодексу факту використання неприбутковою організацією коштів та/або майна для цілей інших, ніж передбачені підпунктом 133.4.2 цього пункту, є підставою для виключення такої організації з Реєстру неприбуткових установ та організацій і нарахування податкового зобов'язання з податку на виведений капітал, штрафних санкцій і пені відповідно до норм цього Кодексу. Податкові зобов'язання, штрафні санкції і пеня нараховуються, починаючи з першого числа місяця, в якому вчинено таке порушення.

133.4.4.         The  revealilng by the  controlling authority in accordance with the provisions hereof of the fact of the use by a non-profit organisation of the funds and/or property for the purposes other than those stipulated by sub-clause 133.4.2 of this clause, shall constitute grounds for exclusion of such an organisation from the Register of Non-profit Institutions and Organisations and accrual of tax liabilities of the Exit Capital Tax,  fines and penalty interest in accordance with the rules hereof. Tax liabilities, fines and penalty interest shall be accrued starting from the first day of the month of non-compliance.

133.4.5. Порядок ведення Реєстру неприбуткових установ та організацій, включення неприбуткових підприємств, установ та організацій до Реєстру та виключення з Реєстру встановлює Кабінет Міністрів України.

133.4.5.     The procedure for maintenance of the Register of Non-profit Institutions and Organisations, entering of non-profit enterprises, institutions and organisations in and exclusion from the Register shall be established by the Cabinet of Ministers of Ukraine.

133.4.6. До неприбуткових організацій, що відповідають вимогам цього пункту і не є платниками податку, зокрема, можуть бути віднесені:

133.4.6.     The non-profit organisations that meet the requirements of this clause and are not taxpayers include, inter alia:

а) бюджетні установи;

a)       budgetary institutions;

б) громадські об'єднання, політичні партії, творчі спілки, релігійні організації, благодійні організації, пенсійні фонди;

b)       public associations, political parties, creative unions, religious organisations, charitable organisations, pension funds;

в) спілки, асоціації та інші об'єднання юридичних осіб;

c)       unions, associations and other associations of legal entities;

г) житлово-будівельні кооперативи (з першого числа місяця, що настає за місяцем, в якому відповідно до закону здійснено прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом житлового будинку і такий житловий будинок споруджувався або придбавався житлово-будівельним (житловим) кооперативом), дачні (дачно-будівельні), садівничі та гаражні (гаражно- будівельні) кооперативи (товариства);

d)                housing and construction cooperatives (from the first day of the month following the month, in which in accordance with the law a constructed residential building is commissioned, if such residential building was constructed or acquired by housing and construction (housing) cooperative),  country houses (cottage-building), gardening and garage (garage and construction) cooperatives (partnership associations);

ґ) об'єднання співвласників багатоквартирного будинку, асоціації об'єднань власників жилих будинків;

e)       associations of apartment owners, associations, associations of residential house owners;

д) професійні спілки, їх об'єднання та організації профспілок, а також організації роботодавців та їх об'єднання;

f)        trade unions, their associations and trade union organisations, and employers' organisations and associations;

е) сільськогосподарські обслуговуючі кооперативи, кооперативні об'єднання сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів;

g)       agricultural service cooperatives, cooperative associations of agricultural service cooperatives;

є) інші юридичні особи, діяльність яких відповідає вимогам цього пункту.

h)       other legal entities whose activities meet the requirements of this clause.

133.4.7. Для неприбуткових організацій, які відповідають вимогам цього пункту та внесені до Реєстру неприбуткових установ та організацій, встановлюється річний податковий (звітний) період, крім випадків, передбачених підпунктом 133.4.3 цього пункту.

133.4.7.     For non-profit organisations that meet the requirements of this clause and are entered into the Register of Non-profit Institutions and Organisations, the annual tax (reporting) period shall be established, except for the cases stipulated by sub-clause 133.4.3 of this clause.

133.5. Не є платниками податку суб'єкти господарювання – юридичні особи, що застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності, визначені главою 1 розділу XIV цього Кодексу, за винятком випадків здійснення такими юридичними особами операцій з нерезидентом – неплатником податку на виведений капітал, які є об'єктом оподаткування податком на виведений капітал відповідно до пункту 134.1 статті 134 цього Кодексу. Такі операції суб'єктів господарювання – юридичних осіб, що застосовують спрощену систему оподаткування, оподатковуються за правилами, передбаченими цим розділом та статтею 39 цього Кодексу. У відносинах з платниками податку на виведений капітал юридична особа, що застосовує спрощену систему оподаткування, вважається неплатником податку на виведений капітал.

133.5.  The business legal entities applying the simplified system of taxation, accounting and reporting, defined in Section XIV Chapter 1 hereof, shall not be the taxpayers, unless the legal entities conduct the transactions with a non-resident non-payer of the Exit Capital Tax that are subject to the Exit Capital Tax under Article 134 clause 134.1 hereof. Such transactions of business legal entities applying the simplified system of taxation shall be taxed according to the rules provided for in this section and Article 39 hereof. In relations with a payer of the Exit Capital Tax, a legal entity applying the simplified system of the taxation shall be treated as a non-payer of the Exit Capital Tax.

133.6. Національний банк України здійснює розрахунки з Державним бюджетом України відповідно до Закону України "Про Національний банк України".

133.6.   The National Bank of Ukraine shall settle accounts with the State Budget of Ukraine according to the Law of Ukraine on the National Bank of Ukraine.

 

 

Стаття 134. Об'єкт оподаткування

Article 134.  Taxation Object

134.1. Об'єктом оподаткування є операції, до яких належать виключно:

134.1.  Only the following transactions shall be  a taxation object:

134.1.1. операції з виведення капіталу:

134.1.1.     transaction on withdrawal of capital:

а) виплата дивідендів неплатнику податку в сумі, визначеній за правилами, встановленими статтею 136 цього Кодексу;

a)      payment of dividends to a non-taxpayer in the amount determined according to the rules established by Article 136 hereof;

б) виплата у грошовій формі та/або відмінній від грошової формі з повернення (виплати) внесків власнику корпоративних прав – неплатнику податку або особі – неплатнику податку, що надавала майно в довірче управління чи спільну діяльність, у сумі, що визначається за правилами, встановленими статтею 136 цього Кодексу;

b)     repayment in a cash and/or non-cash form of contributions to the holder of corporate rights - non-taxpayer or to and  a person that is non-taxpayer and provided the property in trust or for joint activity in the amount determined according to the rules established by Article 136 hereof;

в) виплата у грошовій формі та/або відмінній від грошової формі, яка здійснюється державним некорпоратизованим, казенним або комунальним підприємством на користь відповідно держави або органу місцевого самоврядування у зв'язку із спрямуванням (відрахуванням) частини чистого прибутку такого підприємства в порядку та строки, встановлені Кабінетом Міністрів України або органами місцевого самоврядування, в сумі, визначеній за правилами, встановленими статтею 136 цього Кодексу;

c)      payment in a cash and/or non-cash form made by a state unincorporated, state-owned or municipal enterprise to the state or local government in connection with the direction (allocation) of a part of the net profits of such enterprise in the manner and on the terms established by the Cabinet of Ministers of Ukraine or local government, in the amount determined according to the rules established by Article 136 hereof;

134.1.2. операції, прирівняні до операцій з виведення капіталу:

134.1.2.     Transactions equated to capital withdrawal transactions:

а) виплата процентів (у тому числі тих, що були включені до суми основного боргу (тіла кредиту), комісій, інших винагород, відшкодувань, штрафів, пені, що пов'язані із залученням та/або використанням коштів, на користь нерезидентів, що зареєстровані у державах (на територіях), зазначених у підпункті 39.2.1.2 підпункту 39.2.1 пункту 39.2 статті 39 цього Кодексу, або на користь пов'язаної особи – нерезидента за будь-якими кредитами, позиками, депозитами, операціями РЕПО, зобов'язаннями за договорами фінансового лізингу та іншими запозиченнями в сумі, визначеній за правилами, встановленими статтею 137 цього Кодексу;

a)    payment of interest (including the interest included into the principal amount of the debt (principal amount of the loan), commissions, other fees, refunds, fines, penalty interest associated with raising and/or use of funds, to non-residents registered in the countries (territories) referred to in Article 39 clause 39.2 sub-clause 39.2.1 sub-clause 39.2.1. hereof, or to a related person - non-resident for any credits, loans, deposits, transactions under the repurchase agreements, obligations under financial leasing contracts and other borrowings in the amount determined according to the rules established by Article 137 hereof;

б) виплата коштів, що перераховуються нерезидентам у межах договорів страхування, укладених зі страховиками – нерезидентами, та у межах договорів перестрахування в сумі, визначеній за правилами, встановленими статтею 137 цього Кодексу;

b)    payment of funds transferred to non-residents under insurance contracts concluded with non-resident insurers and under reinsurance contracts in the amount assessed according to the rules established by Article 137 hereof;

в) виплата фінансової допомоги неплатнику податку в сумі, визначеній за правилами, встановленими статтею 137 цього Кодексу;

c)    payment of financial aid to a non-taxpayer in the amount  determined according to the rules established by Article 137 hereof;

г) передача майна неплатнику податку без висування вимог щодо компенсації його вартості (в тому числі безоплатно надані товари (роботи, послуги)) в сумі, визначеній за правилами, встановленими статтею 137 цього Кодексу;

d)    transfer of property to a non-taxpayer without claiming the compensation of its value (including free of charge provision of goods (work, services)) in the amount determined according to the rules established by Article 137 hereof;

ґ) виплата, що здійснюється у грошовій формі та/або у відмінній від грошової формі неприбутковою організацією для цілей інших, ніж передбачені підпунктом 133.4.2 пункту 133.4 статті 133 цього Кодексу;

e)    payment in a cash and/or non-cash form made by a non-profit organisation for the purposes other than those stipulated by Article 133 clause 133.4 sub-clause 133.4.2 hereof;

д) передача майна (в тому числі необоротних активів), надання робіт, послуг неплатнику податку – нерезиденту в сумі, визначеній за правилами, встановленими статтею 137 цього Кодексу, та/або виплата (переказ), що здійснюється у грошовій формі та/або у відмінній від грошової формі у зв'язку з: переказом коштів з рахунків в українських банках на рахунки платника податку, відкриті за кордоном; погашенням зобов'язань (у тому числі боргових зобов'язань), що виникли за договорами, виконання яких не призводить до зарахування коштів на рахунки платників податку в українських банках або до отримання платником податку майна, робіт, послуг; вкладенням в об'єкти інвестицій (в тому числі придбанням майна), які перебувають за межами території України; придбанням робіт (послуг) у неплатника податку – нерезидента, – в сумі, визначеній за правилами, встановленими статтею 137 цього Кодексу;

f)     transfer of property (including fixed assets), performance of work, provision of services to a non-taxpayer - non-resident in the amount determined according to the rules established by Article 137 hereof, and/or payment (transfer) made in a cash and/or in non-cash form in connection with: the transfer of funds from the accounts in Ukrainian banks to the taxpayer’s accounts opened abroad; repayment of obligations (including debt obligations) arising under the contracts, the performance of which does not lead to the transfer of funds to the taxpayers' accounts in Ukrainian banks or to the receipt by a taxpayer of property, work and services; investments to the objects (including purchase of property) located outside the territory of Ukraine; the acquisition of work (services) from a non-taxpayer - non-resident in the amount determined according to the rules established by Article 137 hereof;

е) виплата коштів та/або передача майна платником податку – резидентом, який провадить діяльність від імені, за рахунок та за дорученням нерезидента, на користь такого нерезидента в межах відповідного договору комісії, доручення, агентського договору чи аналогічних договорів, у сумі, визначеній за правилами, встановленими статтею 137 цього Кодексу;

g)    payment of funds and/or transfer of the property by a resident taxpayer operating on behalf, at the expense and under a instructions of a non-resident to such non-resident under the relevant commission, engagement, agency contract or similar contracts, in the amount determined according to the rules established by Article 137 hereof;

є) виплата роялті неплатнику податку в сумі, визначеній за правилами, встановленими статтею 137 цього Кодексу;

h)    payment of royalty to a non-taxpayer in the amount determined according to the rules established by Article 137 hereof;

ж) виплата, що здійснюється у грошовій формі та/або відмінній від грошової формі у зв'язку з внесенням до статутного капіталу або у спільну діяльність, в довірче управління, якщо отримувачем таких коштів та/або майна є особанеплатник податку;

i)      payment made in a cash and/or non-cash form in connection with the contribution to the authorised capital, joint venture or in trust, if such funds and/or property are received by a person - non-taxpayer;

з) виплата, що здійснюється у грошовій формі та/або відмінній від грошової формі у зв'язку з придбанням товарів (робіт, послуг) у неплатника податкупов'язаної фізичної особи, що перебуває на спрощеній системі оподаткування;

j)      payment made in a cash and/or non-cash form in connection with the acquisition of goods (work, services) from a non-taxpayer - related individual person applying a simplified taxation system;

и) передача майна (в тому числі товарів), надання робіт (послуг) платником податку – резидентом нерезиденту, який у порушення вимог пункту 141.2 статті 141 цього Кодексу провадить свою діяльність на території України без реєстрації платником податку на виведений капітал або без залучення платника податку – резидента, який провадить діяльність від імені, за рахунок та за дорученням такого нерезидента, в сумі, визначеній за правилами, встановленими статтею 137 цього Кодексу;

k)    transfer of property (including goods), performance of work (provision of services) by a resident taxpayer to a non-resident who, in violation of the requirements of Article 141 clause 141.2 hereof operates on the territory of Ukraine without registration as a payer of the Exit Capital Tax or without the engagement of the resident taxpayer operating on behalf, at the expense and under an instruction of such non-resident, in the amount determined according to the rules established by Article 137 hereof;

і) господарські операції, які визнаються контрольованими відповідно до статті 39 цього Кодексу, якщо їх умови не відповідають принципу "витягнутої руки", в сумі, визначеній за правилами, встановленими статтею 138 цього Кодексу.

l)    business transactions treated as controlled transactions under Article 39 hereof, provided that theirconditions do not meet the arm’s length principle, in the amount determined according to the rules established by Article 138 hereof.

 

 

Стаття 135. База оподаткування

Article 135. Tax Base

135.1. Базою оподаткування є грошове вираження об'єкта оподаткування, розрахованого за правилами, визначеними цим розділом Кодексу. У разі здійснення операцій, які є об'єктом оподаткування, у формі, відмінній від грошової, базою оподаткування є вартість такої операції, визначена на рівні звичайної ціни.

135.1.   The tax base shall refer to the monetary expression of the taxation object determined according to the rules defined in this section hereof. In case  the transactions that are taxation object are carried out in a non-cash form, the tax base shall refer to the cost of such a transaction determined at the regular price.

 

 

Стаття 136. Визначення бази оподаткування в разі здійснення операцій з виведення капіталу

Article 136. Determination of the Tax Base for Capital Withdrawal Transactions

136.1. База оподаткування операцій з виведення капіталу визначається як сума:

136.1.   The tax base for capital withdrawal transactions is defined as the sum of:

136.1.1. дивідендів, які виплачуються на користь неплатника податку у грошовій формі та/або відмінній від грошової формі, за винятком:

136.1.1.     dividends paid to a non-taxpayer in a cash and/or non-cash form, except for:

а) дивідендів, які нараховуються на користь засновника/власника юридичної особи – емітента у вигляді акцій (часток, паїв), за умови, що таке нарахування жодним чином не змінює пропорцій (часток) участі всіх засновників (власників) у статутному капіталі емітента та в результаті якого збільшується статутний капітал емітента на сукупну номінальну вартість нарахованих дивідендів;

a)                the dividends accrued for the benefit of the founder/owner of an issuing legal entity in the form of shares (interest, stake), provided that such accrual in no way changes the founders’ (owners’) participation interest in the issuer’s authorized capital and increases the issuer’s authorized capital by the aggregate nominal value of accrued dividends;

б) платежу підприємств та організацій, які засновані громадськими організаціями осіб з інвалідністю і є їх повною власністю, на користь свого засновника, де протягом попереднього звітного (податкового) періоду кількість осіб з інвалідністю, які мають там основне місце роботи, становить не менш як 50 відсотків середньооблікової чисельності штатних працівників облікового складу за умови, що фонд оплати праці таких осіб з інвалідністю становить протягом звітного (податкового) періоду не менш як 25 відсотків суми загальних витрат на оплату праці;

b)                the payment by enterprises and organisations, founded and fully owned by the public organisations of disabled people, to their founder, where in the previous reporting (tax) period the number of disabled people having there principle place of work made up at least 50 per cent of the average registered headcount, provided that during the reporting (tax) period the payroll of such disabled people amounted to not less than 25 per cent of total payroll costs;

136.1.2. коштів та/або вартості майна, які повертаються (яке повертається) або виплачуються (у зв'язку з виходом зі складу учасників або акціонерів) неплатнику податкувласнику корпоративних прав, емітованих юридичною особою, що є платником податкурезидентом, у тому числі у зв'язку з ліквідацією такої юридичної особиемітента, в сумі, що перевищує:

136.1.2.     funds and/or property value refunded or paid (in connection with the withdrawal from the members or shareholders) to a non-taxpayer holding corporate rights issued by a legal entity being the resident taxpayer, including in connection with the liquidation of such legal entity - issuer, in the amount exceeding:

а) вартість внеску, здійсненого засновником та/або власником до статутного капіталу юридичної особи, що є платником податку з числа резидентів. Вартість внеску до статутного капіталу, здійсненого за рахунок дивідендів, які нараховуються на користь засновника та/або власника юридичної особи – емітента у вигляді акцій (часток, паїв), без фактичної виплати на користь засновника та/або власника, для цілей застосування цієї норми вважається (визначається) такою, що дорівнює нулю. Якщо внесок був здійснений у формі, відмінній від грошової (крім випадку нарахування дивідендів на користь засновника та/або власника юридичної особи – емітента у вигляді акцій (часток, паїв), то вартість такого внеску визначається на рівні звичайної ціни на момент здійснення внеску; в іншому разі вважається, що вартість такого внеску дорівнює нулю;

a)                the value of the contribution made by the founder and/or owner to the authorized capital of a resident taxpayer. The value of the contribution to the authorized capital made out of the dividends accrued for the benefit of the founder and/or owner of the legal entity - issuer in the form of shares (interest, stake), without the actual payment to the founder and/or owner, shall be deemed to be equal zero for the purposes of application of this  proviosion. If the contribution was made in a non-cash form (except for accrual of dividends for the benefit of the founder and/or owner of the legal entity - issuer in the form of shares (interest, stake)), the value of such contribution shall be determined at the regular price at the time of contribution; otherwise, the value of such contribution shall be deemed to be equal zero;

та/або

and/or

б) вартість придбання акцій (часток, паїв). Вартість придбання акцій (часток, паїв) враховується для розрахунку суми перевищення лише в тому разі, коли розрахунки між сторонами купівлі-продажу, іншого відчуження таких акцій (часток, паїв) здійснювались на території України (в тому числі, коли переказ коштів (розрахунок) було ініційовано на території України, а його завершення відбулося за кордоном або переказ коштів (розрахунок) було ініційовано за кордоном, а завершення – відбулося на території України). Якщо розрахунки між сторонами купівлі-продажу, іншого відчуження акцій (часток, паїв) здійснювались не на території України та без врахування такої операції для цілей цього податку та/або податку на доходи фізичних осіб в Україні, то вважається, що вартість їх придбання дорівнює нулю;

b)                acquisition cost of shares (interest, stake). The acquisition cost of shares (interest, stake) shall be taken into account for calculating the excess amount only if the parties to the sale or other  alienation of such shares (interest, stake) made settlement on the territory of Ukraine (including when the transfer of funds (settlement) was initiated on the territory of Ukraine and completed abroad, or the transfer of funds (settlement) was initiated abroad and completed on the territory of Ukraine). If the parties to the sale or other  alienation of such shares (interest, stake) made settlement outside Ukraine and without consideration of such transaction for the purpose of this tax and/or Personal Income Tax in Ukraine, the acquisition cost shall be deemed to be equal zero;

136.1.3. виплат у грошовій формі та/або у формі, відмінній від грошової, які здійснюються державним некорпоратизованим, казенним чи комунальним підприємством на користь відповідно держави або органу місцевого самоврядування у зв'язку із спрямуванням (відрахуванням) частини прибутку такого підприємства, якщо такі виплати не були оподатковані у зв'язку зі здійсненням операції з виплати дивідендів;

136.1.3.     payments in a cash and/or non-cash form made by a state non-corporate state-owned or municipal enterprise to the state or local government in connection with the direction (allocation) of a part of net profit of such enterprise, provided that such payments were not taxed in connection with the carrying out the transaction on payment of dividends;

136.1.4. коштів та/або вартості майна, які сплачуються (повертаються) в межах спільної діяльності та/або довірчого управління неплатнику податкувласнику коштів та/або майна, наданих (наданого) у спільну діяльність та/або довірче управління, в сумі, що перевищує суму коштів та/або вартість майна, наданих (наданого) у спільну діяльність та/або довірче управління.

136.1.4.     funds and/or property value paid (returned) within the framework of joint activities and/or trust management to a non-taxpayer owning the funds and/or property provided for joint activities and/or trust management, in an amount exceeding the amount of funds and/or the value of the property provided for joint activities and/or trust management.

 

 

Стаття 137. Визначення бази оподаткування в разі здійснення операцій, прирівняних до операцій з виведення капіталу

Article 137. Determination of the Tax Base for the Transactions Equated with Capital Withdrawal Transactions

137.1. База оподаткування операцій, прирівняних до операцій з виведення капіталу, визначається як сума:

137.1.  The tax base for the transactions equated with capital withdrawal transactions is defined as the sum of:

137.1.1. коштів, сплачених протягом податкового (звітного) кварталу на виконання боргових зобов'язань (за будь-якими кредитами, позиками, депозитами, операціями РЕПО, зобов'язання за договорами фінансового лізингу та іншими запозиченнями) у вигляді процентів (у тому числі тих, що були включені до суми основного боргу (тіла кредиту), комісій, інших винагород, відшкодувань, що пов'язані із залученням та/або використанням коштів, у тому числі штрафів та пені):

137.1.1.     the funds paid during the tax (reporting) quarter for the performance of debt obligations (under any credits, loans, deposits, transactions under repurchase agreements, obligations under financial leasing contracts and other borrowings) in the form of interest (including the interest included into the principal amount of the debt (principal amount of the loan), commissions, other fees, refunds that associated with raising and/or use of funds, including fines and penalty interest):

а) пов'язаній особі – нерезиденту, за винятком пов'язаних осіб – нерезидентів, зазначених у підпункті "в" цього підпункту, або;

a) to a related person - non-resident, other than related persons - non-residents referred to in subparagraph “c” of this clause, or;

б) пов'язаній особінерезиденту, якщо сукупна сума боргових зобов'язань (зобов'язання за будь-якими кредитами (позиками), поворотною фінансовою допомогою, депозитами, операціями РЕПО, зобов'язання за договорами фінансового лізингу та іншими запозиченнями незалежно від їх юридичного оформлення, включаючи нараховані, але не виплачені відсотки, штрафи та пені) перед всіма пов'язаними особаминерезидентами  перевищує суму власного капіталу більш як у 3,5 раза (для фінансових установ та компаній, що провадять виключно лізингову діяльність, – більш як у 10 разів).

b) to a related person - non-resident if the aggregate amount of debt obligations (obligations under any credits (loans), reimbursable financial assistance, deposits, transactions under repurchase agreements, financial leasing contracts and other borrowings, regardless of their legal  tailoring, including accrued but not paid interest, fines and penalty interest) to all related persons - non-residents exceeds the amount of equity capital by more than 3.5 times (for financial institutions and companies engaged exclusively in leasing activities – by more than 10 times).

Таке перевищення визначається за наслідками податкового (звітного) року, виходячи з суми боргових зобов'язань, зазначених в абзаці першому цього підпункту, та суми власного капіталу, що для цілей цього підпункту визначається як середнє арифметичне значення співвідношення таких боргових зобов'язань та власного капіталу на початок податкового (звітного) року та на кінець кожного кварталу такого податкового (звітного) року. Під час розрахунку такого перевищення не враховуються суми, отримані від міжнародної фінансової організації, членом якої є Україна, або щодо якої Україна зобов'язалася забезпечувати правовий режим, який надається іншим міжнародним фінансовим організаціям чи резидентам, суми кредитів (позик), отриманих під державні гарантії за рішенням Кабінету Міністрів України, а також суми боргових зобов'язань, отриманих від нерезидентів, що зареєстровані у державах (на територіях), зазначених у підпункті 39.2.1.2 підпункту 39.2.1 пункту 39.2 статті 39 цього Кодексу;

Such excess shall be determined  by the results of the tax (reporting) year based on the amount of debt obligations specified in the first paragraph of this sub-clause and the amount of equity, which, for the purposes of this sub-clause, shall be defined as the arithmetic mean of the ratio of such debt obligations and equity at the beginning of the tax (reporting) year and at the end of each quarter of such a tax (reporting) year. When calculating this excess, the amounts received from an international financial organisation, of which Ukraine is a member or in respect of which Ukraine has undertaken to provide a legal regime granted to other international financial organisations or residents, the amounts of credits (loans) received under state guarantees by decision of the Cabinet of Ministers of Ukraine and the amounts of debt obligations received from non-residents registered in the states (territories) referred to in Article 39 clause 39.2 sub-clause 39.2.1 subparagraph 39.2.1.2 hereof, shall not be taken into account;

в) нерезидентам, що зареєстровані у державах (на територіях), зазначених у підпункті 39.2.1.2 підпункту 39.2.1 пункту 39.2 статті 39 цього Кодексу;

c)                 to non-residents registered in the states (territories) referred to in Article 39 clause 39.2 sub-clause 39.2.1 subparagraph 39.2.1.2. hereof;

137.1.2. коштів, що перераховуються нерезидентам у межах договорів страхування, укладених зі страховиками – нерезидентами, та у межах договорів перестрахування, укладених (безпосередньо або через чи за посередництвом страхових (перестрахових) брокерів) зі страховиками (перестраховиками) – нерезидентами, рейтинг фінансової надійності (стійкості) яких не відповідає вимогам, установленим державним органом, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, за винятком суми коштів, що перераховуються на користь нерезидентів у межах договорів перестрахування цивільної відповідальності оператора ядерної установки за шкоду, яка може бути заподіяна внаслідок ядерного інциденту, та інших ризиків, пов'язаних з будівництвом та експлуатацією ядерної установки, які укладаються Ядерним страховим пулом України з пулами інших держав, що входять до міжнародної пулінгової системи з ядерного страхування, або з уповноваженими такими пулами чи Урядами відповідних держав компаніями або з іноземними ядерними операторами;

137.1.2.     the funds transferred to non-residents under insurance contracts concluded with non-resident insurers and under reinsurance contracts concluded (directly or through insurance (reinsurance) brokers) with non-resident insurers (reinsurers), whose financial strength (solvency) rating does not comply with the requirements established by the state authority exercising state regulation of financial services markets, except for the funds transferred to non-residents under the agreements on reinsurance of civil liability  of a nuclear installation operator for damage that may be caused as a result of a nuclear incident and other risks associated with the construction and operation of a nuclear installation that are concluded between the Nuclear Insurance Pool of Ukraine with the pools of other states participating in the international nuclear insurance pooling system or with the companies or foreign nuclear operators authorised by such pools or governments of the respective states;

137.1.3. вартості майна (робіт, послуг), наданого (наданих) неплатнику податку без висування вимог щодо компенсації його (їх) вартості (в тому числі безоплатно наданих товарів (робіт, послуг), за винятком:

137.1.3.     the value of the property (work, services) provided to a non-taxpayer without demand for compensationof its value (including free of charge provison of goods (work, services), except for:

а) наданого (наданих) неприбутковим організаціям, оподаткування операцій з якими регулюється нормами підпункту 137.1.5 пункту 137.1 статті 137 цього Кодексу;

a)         provided to non-profit organisations, taxation of which is governed by the rules set out in Article 137 clause 137.1 sub-clause 137.1.5 hereof;

б) розповсюдженого (розповсюджених) платником податку під час проведення рекламних (маркетингових) заходів та за умови, якщо звичайна  ціна одиниці товару (робіт, послуг), що використовується в рекламному (маркетинговому) заході як окрема одиниця розповсюдження, не перевищує розміру одного прожиткового мінімуму на одну особу, встановленого на 1 січня відповідного податкового (звітного) року;

b)        distributed by a taxpayer during advertising (marketing) events and provided that the regular price of an unit of goods (work, services) used in an advertising (marketing) event as a separate distribution unit does not exceed the amount of one subsistence minimum per person, established as of 1 January of the corresponding tax (reporting) year;

в) якщо вартість такого майна, таких робіт, послуг підлягає оподаткуванню податком на доходи фізичних осіб відповідно до розділу IV цього Кодексу або не включається до розрахунку загального місячного (річного) оподатковуваного доходу згідно зі статтею 165 та не оподатковується згідно з пунктом 170.7 статті 170 цього Кодексу;

c)         if the value of such property, work or services is subject to the Personal Income Tax in accordance with Section IV hereof, or shall not be  included into the total monthly (annual) taxable income in accordance with Article 165 and shall not be taxable in accordance with Article 170 clause 170.7 hereof;

г) переданого (наданих) у вигляді обов'язків за договором переведення боргу;

d)        transferred (provided) as obligations under the debt transfer agreement;

137.1.4. фінансової допомоги, наданої платником податку неплатнику податку, яка не підлягає поверненню або надана пов'язаній особі, або надана непов'язаній особі та залишається неповернутою протягом 12 календарних місяців, починаючи з місяця, що настає за податковим (звітним) кварталом, протягом якого була видана сума фінансової допомоги, за винятком:

137.1.4.     financial assistance provided by a taxpayer to a non-taxpayer, which is non-refundable or provided to a related person, or is provided to an unrelated person and  remains outstanding within 12 calendar months starting from the month following the tax (reporting) quarter, during which the financial assistance was provided,  except for:

а) суми фінансової допомоги, наданої неприбутковим організаціям, оподаткування операцій з якими регулюється нормами підпункту 137.1.5 пункту 137.1 статті 137 цього Кодексу;

a)         the amount of financial assistance provided to non-profit organisations, taxation of which is governed by the rules set out in Article 137 clause 137.1 sub-clause 137.1.5 hereof;

б) суми фінансової допомоги, яка підлягає поверненню, наданої відповідно до положень колективного договору або за рішенням вищого органу управління платника податку фізичній особі, яка перебуває в трудових відносинах з платником податку та не є пов'язаною з таким платником податку особою;

b)        the amount of reimbursable financial assistance provided under collective agreement or by decision of a taxpayer’s management body to an individual person employed by and not related to this taxpayer;

в) суми фінансової допомоги, яка підлягає оподаткуванню податком на доходи фізичних осіб відповідно до розділу IV цього Кодексу або не включається до розрахунку загального місячного (річного) оподатковуваного доходу згідно зі статтею 165 та не оподатковується згідно з пунктом 170.7 статті 170 цього Кодексу;

c)         the amount of financial assistance, which is subject to the Personal Income Tax in accordance with Section IV hereof or shall not be  included into the total monthly (annual) taxable income in accordance with Article 165 and shall not be taxable in accordance with Article 170 clause 170.7 hereof;

г) суми заборгованості за товари (роботи, послуги), поставлені платником податку неплатнику податку – резиденту – фізичній особі, прощеної платником податку, яка підлягає оподаткуванню податком на доходи фізичних осіб відповідно до розділу IV цього Кодексу або не включається до розрахунку загального місячного (річного) оподатковуваного доходу згідно зі статтею 165 та не оподатковується згідно з пунктом 170.7 статті 170 цього Кодексу;

d)        the amounts of debt for the goods (work, services), supplied by a taxpayer to non-taxpayer – resident – individual person, that are forgiven by a taxpayer, which are subject to the Personal Income Tax in accordance with Section IV hereof or shall not be included into the total monthly (annual) taxable income in accordance with Article 165 and shall not be taxable in accordance with Article 170 clause 170.7 hereof;

137.1.5. фінансової допомоги та/або вартості безоплатно наданих платником податку товарів (робіт, послуг) протягом податкового (звітного) року неприбутковим організаціям, які визначені пунктом 133.4 статті 133 цього Кодексу, в розмірі, що перевищує 0,5 відсотка суми чистого доходу від реалізації товарів (робіт, послуг), відображених у фінансовій звітності платника податку за попередній звітний (податковий) рік, а для банків – в  обсязі, що перевищує 0,5 відсотка доходу від операційної діяльності, за винятком наданої (наданих) платником податку, який заснований громадськими організаціями осіб з інвалідністю і є їх повною власністю, на користь свого засновника (своїх засновників), якщо в такого платника податку протягом попереднього звітного (податкового) періоду кількість осіб з інвалідністю, які мають основне місце роботи, становить не менш як 50 відсотків середньооблікової чисельності штатних працівників облікового складу за умови, що фонд оплати праці таких осіб з інвалідністю становить протягом звітного (податкового) періоду не менш як 25 відсотків суми загальних витрат на оплату праці такого платника податку;

137.1.5.     financial assistance and/or the value of the goods (work, services) donated by a taxpayer during the tax (reporting) year to non-profit organisations referred to in Article 133 clause 133.4 hereof in the amount exceeding 0.5 per cent of net income from the sale of goods (work, services) reflected in the taxpayer’s financial statements for the previous reporting (tax) year, and for banks – in the amount exceeding 0.5 per cent of income from operating activities, except for the goods (work, services) provided by a taxpayer founded and fully owned by the public organisations of disabled people to their founder(s), if in the previous reporting (tax) period the number of disabled people having there principle place of work made up at least 50 per cent of the average registered headcount, provided that during the reporting (tax) period the payroll of such disabled people amounted to not less than 25 per cent of total payroll costs;

137.1.6. коштів та/або вартості майна неприбуткової організації, використаних (використаного) з порушенням вимог підпункту 133.4.2 пункту 133.4 статті 133 цього Кодексу;

137.1.6.     funds and/or the value of the property of a non-profit organisation used in violation of the requirements of Article 133 clause 133.4 sub-clause 133.4.2 hereof;

137.1.7. сплачених (переказаних) коштів та/або вартості майна (в тому числі необоротних активів), експортованого (вивезеного) з митної території України, робіт (послуг), наданих неплатнику податку – нерезиденту, у зв'язку з:

137.1.7.     paid (transferred) funds and/or the value of the property (including fixed assets) exported from the customs territory of Ukraine, work (services) provided to a non-taxpayer non-resident in connection with:

137.1.7.1. переказом коштів з рахунків в українських банках на рахунки платника податку, відкриті за кордоном;

137.1.7.1.   the transfer of funds from the accounts opened with Ukrainian banks to the taxpayer’s accounts opened abroad;

137.1.7.2. погашенням зобов'язань (у тому числі боргових зобов'язань), що виникли за договорами, виконання яких не призводить до зарахування коштів на рахунки платників податку в українських банках або отримання майна, робіт, послуг у випадках, зазначених у підпунктах "б", "в" підпункту 137.1.7.3, підпунктах "а", "б" підпункту 137.1.7.4 підпункту 137.1.7 цього пункту;

137.1.7.2.  the repayment of obligations (including debt obligations) arising under the agreements, the performance of which does not result in the transfer of funds to the taxpayer’s accounts with Ukrainian banks or the receipt of property, work or services in the cases specified in sub-clause 137.1.7.3 paragraphs “b”, “c”, sub-clause 137.1.7.4 paragraphs “a”, “b” and sub-clause 137.1.7 hereof;

137.1.7.3. вкладенням в об'єкти інвестицій (створення юридичних осіб за кордоном; відкриття філій, інших відокремлених підрозділів платника податку за кордоном; створення та/або утримання постійного місця діяльності, через яке повністю або частково проводиться господарська діяльність платника податку за кордоном; придбання майна, в тому числі (але не виключно), необоротних та/або нематеріальних активів, корпоративних прав та цінних паперів і їх похідних іноземних емітентів, прав власності на нерухоме майно, розташоване за межами України), якщо такі об'єкти інвестицій знаходяться за межами території України, за винятком:

137.1.7.3.  investment in investment objects (establishment of legal entities abroad; establishment of taxpayer’s branches, other separate divisions abroad; establishment and/or maintenance of a permanent place of business through which the taxpayer’s business activities are conducted abroad in whole or in part; purchase of property, including (but not limited to) fixed and/or intangible assets, corporate rights and securities and their derivatives of foreign issuers, title to real estate located outside Ukraine), if such investment objects are outside the territory of Ukraine, except for:

а) сплати членських (вступних) внесків до іноземних (міжнародних) організацій та установ у сумі, що не перевищує на одну організацію 200 розмірів прожиткового мінімуму на одну особу, встановленого на 1 січня відповідного податкового (звітного) року, або в сумі, що перевищує зазначений розмір, за умови сплати внеску до організації, членом якої є Україна;

a)         the payment of membership (admission) fees to foreign (international) organisations and institutions in an amount not exceeding for each organisation 200 subsistence minimums per person, established as of 1 January of the corresponding tax (reporting) year, or in an amount exceeding the above specified amount, if such membership (admission) fees are paid to the organisation, of which Ukraine is a member;

б) придбання майна (в тому числі необоротних активів), якщо воно імпортується (ввозиться) на територію України до моменту здійснення  оплати або протягом 360 днів (або в інші строки, передбачені висновком центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику економічного розвитку, на перевищення строків розрахунків, визначених законодавством), з дня виплати коштів (у тому числі отриманих за договором комісії, доручення або інших аналогічних підставах) за кордон в оплату його придбання;

b)        the acquisition of property (including fixed assets) imported to Ukraine prior to the payment or within 360 days (or another period specified in the conclusion of the central executive authority implementing the state policy of economic development for exceeding the statutory time limits for settlements) from the date the funds (including those received under commission or agency agreement or on other similar grounds) are paid abroad for such acquisition;

в) придбання майна з метою його подальшого продажу за кордоном виключно за умови, що зарахування коштів від такого подальшого продажу на рахунки, відкриті в українських банках, здійснюється протягом 360 днів з дня виплати коштів за кордон в оплату його придбання;

c)         the acquisition of property for subsequent sale abroad, provided that the funds from such subsequent sale are transferred to the accounts opened with Ukrainian banks within 360 days from the date the funds are paid abroad for such acquisition;

137.1.7.4. придбанням робіт (послуг), за винятком:

137.1.7.4.  the acquisition of work (services), except for:

а) придбання робіт (послуг), якщо платник податку отримує результати робіт (послуг) до моменту здійснення оплати або протягом 360 днів (або в інші строки, передбачені висновком центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику економічного розвитку, на перевищення строків розрахунків, визначених законодавством), з дня виплати коштів (у тому числі отриманих за договором комісії, доручення або на інших аналогічних підставах) за кордон в оплату придбання робіт (послуг);

a)         the acquisition of work (services), if a taxpayer receives the result of the work (services) prior to the payment or within 360 days (or another period specified in the conclusion of the central executive authority implementing the state policy of economic development for exceeding the statutory time limits for settlements) from the date the funds (including those received under commission or  agency agreement or on other similar grounds) are paid abroad for such acquisition of work (services);

б) придбання робіт (послуг) з метою їх подальшого продажу за кордоном виключно за умови, що зарахування коштів від такого подальшого продажу на рахунки, відкриті в українських банках, здійснюється протягом 360 днів з дня виплати коштів за кордон в оплату придбання робіт (послуг);

b)        the acquisition of work (services) for subsequent sale abroad, provided that the funds from such subsequent sale are transferred to the accounts opened with Ukrainian banks within 360 days from the date the funds are paid abroad for such acquisition of work (services);

137.1.7.5. відчуженням майна, робіт (послуг), за винятком: продажу (надання) майна, в тому числі необоротних активів, якщо воно експортується (вивозиться) з території України, або надання нерезиденту робіт, послуг після отримання оплати або за умови, що зарахування коштів від такого продажу (надання) на рахунки, відкриті в українських банках, здійснюється протягом 360 днів (або в інші строки, передбачені висновком центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику економічного розвитку, на перевищення строків розрахунків, визначених законодавством) з дня завершення митного оформлення експорту (вивезення) майна або фактичного надання робіт (послуг);

137.1.7.5.  the alienation of property (work, services), except for: the sale (provision) of property, including fixed assets, if it is exported from the territory of Ukraine, or provision of work or services to a non-resident upon receipt of payment or on the condition that the funds from such sale (provision) are transferred to the accounts opened with Ukrainian banks within 360 days (or another period specified in the conclusion of the central executive authority implementing the state policy of economic development for exceeding the statutory time limits for settlements) from the day of completion of customs clearance of exportation of property or the actual provision of work (services) is completed;

137.1.8. коштів та/або вартості майна, перерахованих (переданого) платником податку – резидентом, який провадить діяльність за рахунок та за дорученням нерезидента, на користь такого нерезидента в межах відповідного договору комісії, доручення, агентського договору чи аналогічних договорів, за винятком:

137.1.8.         the funds and/or the value of the property transferred by a resident taxpayer, carrying out the activities at the expense and on behalf of a non-resident, to such non-resident under the relevant commission, engagement, agency or similar agreements, except for:

а) суми коштів та/або вартості майна, які були надані (було надане) нерезидентом для виконання договору та повертаються нерезиденту (або уповноваженій таким нерезидентом особі);

a)         the amount of funds or the value of the property having been provided by a non-resident for the performance of the agreement and refunded to a non-resident (or a person authorised by such a non-resident);

б) вартості майна, яке було закуплено за дорученням та за рахунок нерезидента за кошти, отримані безпосередньо для здійснення такої закупівлі;

b)        the value of the property purchased on behalf of and at the expense of a non-resident for the funds received directly for this purpose;

в) суми коштів від продажу майна (за винятком корпоративних прав та цінних паперів), наданого нерезидентом для продажу, за винятком випадків, коли платник податку – резидент має ознаки постійного представництва;

c)         the amount of funds from the sale of the property (other than corporate rights and securities) provided by a non-resident for sale, except for the case when a resident taxpayer has the signs of a permanent establishment;

г) суми коштів, яка була сплачена нерезидентом (безпосередньо або через повіреного) під час придбання на території України цінних паперів або корпоративних прав (у тому числі суми коштів або вартості майна, за рахунок яких здійснювався внесок), кошти від продажу яких повертаються платником податку – резидентом на користь нерезидента.

d)        the amount of funds having been paid by a non-resident (directly or through an authorised person) during the purchase of securities or corporate rights in Ukraine (including the amount of funds or the value of the property, from which the contribution was made), the proceeds from the sale of which are refunded by a resident taxpayer to a non-resident.

Положення цього підпункту не застосовуються до операцій з переказу коштів (у тому числі з використанням внутрішньодержавних і міжнародних платіжних систем), розрахунково-касового обслуговування, інших операцій банків, пов'язаних з обслуговуванням рахунків та зобов'язань клієнтів;

The provisions of this sub-clause shall not apply to the transactions on transfer of funds (including with the use of domestic and international payment systems), settlement and cash services, other bank operations related to servicing of the accounts and customers’ obligations;

137.1.9. роялті, сплаченого нерезиденту протягом податкового (звітного) року в обсязі, що перевищує суму доходів від роялті, збільшену на 4 відсотки чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (для страховиківчистих зароблених страхових премій), за даними фінансової звітності (без врахування доходу від роялті) за рік, що передує звітному (крім суб'єктів господарювання, які провадять діяльність у сфері телебачення і радіомовлення відповідно до Закону України "Про телебачення і радіомовлення"), а для банківв обсязі, що перевищує 4 відсотки доходу від операційної діяльності (за вирахуванням податку на додану вартість та доходу від роялті) за рік, що передує звітному. Застосування норм цього підпункту здійснюється без урахування суми роялті, яка оподатковується відповідно до підпункту 137.1.10 пункту 137.1 статті 137 цього Кодексу. Для новостворених платників податку на виведений капітал, у яких відсутній фінансовий звіт за попередній звітний рік, 4 відсотки розраховуються за даними фінансової звітності за поточний рік;

137.1.9.     royalty paid to a non-resident during the tax (reporting) year in an amount exceeding the amount of royalty income increased by 4 per cent of net income from the sale of products (goods, work, services) (for insurers - net earned insurance premiums), according to financial statements (net of royalty income) for the year preceding the reporting year (except for business entities operating in the field of television and radio broadcasting under the Law of Ukraine ‘On Television and Radio Broadcasting’), and for banks - in an amount exceeding 4 per cent of income from operating activities (net of Value Added Tax and royalty income) for the year preceding the reporting one. The provisions of this sub-clause shall apply without taking into account the amount of royalty taxable in accordance with Article 137 clause 137.1 sub-clause 137.1.10 hereof. For newly established payers of the Exit Capital Tax lacking the financial report for the previous year, 4 per cent shall be calculated according to the financial statements for the current year;

137.1.10. роялті, сплаченого на користь:

137.1.10.  royalty paid to:

а) нерезидентів, що зареєстровані у державах (на територіях), зазначених у підпункті 39.2.1.2 підпункту 39.2.1 пункту 39.2 статті 39 цього Кодексу;

a)         non-residents registered in the states (territories) referred to in Article 39 clause 39.2 sub-clause 39.2.1 subparagraph 39.2.1.2 hereof;

б) нерезидента щодо об'єктів, права інтелектуальної власності стосовно яких вперше виникли у резидента України. У разі виникнення розбіжностей між контролюючим органом та платником податку стосовно визначення особи, у якої вперше виникли (були набуті) права інтелектуальної власності на об'єкт інтелектуальної власності, такі контролюючі органи зобов'язані звернутися до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності, для отримання відповідного висновку;

b)        a non-resident for the objects, intellectual property rights to which were first acquired by a resident of Ukraine. In case of disagreements between the controlling authority and a taxpayer regarding the definition of a person that first acquired intellectual property rights to the objects of intellectual property, such  controlling authority shall apply to the central executive authority implementing the state policy in the field of intellectual property for the relevant conclusion;

в) нерезидента, який не підлягає оподаткуванню стосовно роялті в державі, резидентом якої він є;

c)         a non-resident not subject to taxation in respect of royalty in the state of its residence;

137.1.11. коштів та/або вартості майна, виплачених (переданого) як внесок засновника та/або власника до статутного капіталу юридичної особи – неплатника податку – резидента; як внесок у спільну діяльність особі – неплатнику податку; в довірче управління особі – неплатнику податку;

137.1.11.  funds and/or the value of the property paid (transferred) as a founder’s and/or owner’s contribution to the authorized capital of a legal entity - resident non-taxpayer; as a contribution to the joint activity to a non-taxpayer; in trust to a non-taxpayer;

137.1.12. коштів та/або вартості майна, виплачених (переданого) у зв'язку з придбанням товарів, робіт, послуг у неплатника податку – пов'язаної фізичної особи – резидента, що перебуває на спрощеній системі оподаткування;

137.1.12.  funds and/or the value of the property paid (transferred) in connection with the acquisition of goods, work, services from a non-taxpayer - related individual person - resident applying a simplified taxation system;

137.1.13. вартості майна (в тому числі товарів, необоротних активів), робіт, послуг, наданого (наданих) платником податку – резидентом у зв'язку зі здійсненням операцій у межах діяльності, передбаченої пунктом 141.2 статті 141 цього Кодексу, на користь нерезидента, який у порушення вимог пункту 141.2 статті 141 цього Кодексу провадить свою діяльність на території України без реєстрації платником податку на виведений капітал або без залучення платника податку – резидента, який провадить діяльність від імені, за рахунок та за дорученням такого нерезидента.

137.1.13. the value of the property (including goods, fixed assets), work and services provided by a resident taxpayer in connection with the transactions within the framework of the activities referred to in Article 141 clause 141.2 hereof to a non-resident who in violation of the requirements of Article 141 clause 141.2 hereof carries out its activities on the territory of Ukraine without registration as a payer of the Exit Capital Tax or without the engagement of a resident taxpayer carrying out the activities on behalf, at the expense and under the instruction of such a non-resident.

 

 

Стаття 138. Порядок визначення бази оподаткування в разі здійснення операцій, прирівняних до виведення капіталу, якщо їх умови не відповідають принципу "витягнутої руки"

Article 138. The Procedure for Determining the Tax Base for the Transactions Equated with the Capital Withdrawal Transactions if Their Conditions do not Meet the Arm’s Length Principle

138.1. У разі здійснення платником податків контрольованих операцій, умови яких не відповідають принципу "витягнутої руки", база оподаткування визначається як сума (вартісний еквівалент) перевищення фінансового результату, розрахованого відповідно до умов контрольованої операції (контрольованих операцій), що відповідають принципу "витягнутої руки", над фінансовим результатом, визначеним/отриманим платником податку у контрольованій операції (контрольованих операціях).

138.1.         If a taxpayer carries out controlled transactions, the conditions of which do not meet the arm’s length principle, the tax base shall be defined as the amount (value equivalent) of excess of the financial result calculated in accordance with the conditions of the controlled transaction(s) that meet the arm’s length principle over the financial result stated/received by a taxpayer in controlled transaction(s).

 

 

Стаття 139. Ставка податку

Article 139. Tax Rate

139.1. Ставка податку становить:

139.1.  The tax rate makes up:

139.1.1. 5 відсотків, яка застосовується до бази оподаткування, визначеної за правилами, встановленими підпунктом "а" підпункту 137.1.1 пункту 137.1 статті 137 цього Кодексу;

139.1.1.      5 per cent, to be applied to the tax base determined by the rules established by Article 137 clause 137.1 sub-clause 137.1.1 subparagraph “a” hereof;

139.1.2. 15 відсотків, яка застосовується до бази оподаткування, визначеної за правилами, встановленими статтею 136 цього Кодексу;

139.1.2.      15 per cent, to be applied to the tax base determined by the rules established by Article 136 hereof;

139.1.3. 20 відсотків, яка застосовується до бази оподаткування, визначеної за правилами, встановленими статтями 137 і 138 (за винятком підпункту "а" підпункту 137.1.1 пункту 137.1 статті 137) цього Кодексу.

139.1.3.      20 per cent, to be applied to the tax base determined by the rules established by Articles 137 and 138 (with the exception of Article 137 clause 137.1 sub-clause 137.1.1 subparagraph “a”) hereof.

 

 

Стаття 140. Порядок обчислення податку на виведений капітал та спеціальні правила щодо запобігання уникненню від оподаткування

Article 140. The Procedure for Calculating the Exit Capital Tax and Special Rules for Preventing Tax Evasion

140.1. Платники податку самостійно визначають суми податку, що підлягають сплаті. Обов'язок щодо нарахування та сплати податку виникає у платника податку у разі здійснення операції, що є об'єктом обкладення цим податком, незалежно від того, на яких підставах (право власності, довірче управління, спільна діяльність, реалізація заставленого майна, управління фондом, виконання доручення тощо) платник податку розпоряджається коштами або товарами (роботами, послугами), які використовуються в таких операціях.

140.1.       Taxpayers shall independently determine the amount of the tax payable. A taxpayer shall acquire an obligation to calculate and pay taxes in the event of carrying out a transaction that is taxation object, regardless of the grounds (ownership, trust management, joint activity, sale of pledged property, fund management, performance of assignment, etc.), on which a taxpayer disposes of the funds or goods (work, services) that are used in such transactions.

140.2. Оподаткування операції, передбаченої одночасно двома і більше пунктами та/або підпунктами статей цього розділу, здійснюється один раз за максимальними базою та ставкою оподаткування.

140.2.   A transaction stipulated simultaneously by two or more clauses and/or sub-clauses of the articles in this section shall be taxed once at the maximum tax base and rate.

140.3. У разі здійснення оподатковуваної операції в негрошовій формі або відчуження майна пов'язаній з платником податку фізичній особі платник податку зобов'язаний самостійно перевірити відповідність ціни договору звичайній ціні та визначити базу оподаткування на рівні звичайної ціни. Якщо платник податку не визначає базу на рівні звичайної ціни або визначає з порушенням правил, передбачених підпунктом 14.1.71 пункту 14.1 статті 14 цього Кодексу, контролюючий орган самостійно визначає різницю між звичайною ціною та договірною (контрактною) вартістю операції, яка підлягає оподаткуванню, та визначає податкові зобов'язання платнику податку.

140.3.   In the case of carrying out a taxable transaction in a non-cash form or alienation of property to an individual person related to a taxpayer, the taxpayer must independently verify the compliance of the contractual price with the regular price and determine the tax base at the level of the regular price. If the taxpayer fails to determine the tax base at the level of the regular price or determines it in violation of the rules provided for by Article 14 clause 14.1 sub-clause 14.1.71 hereof, a  controlling authority shall independently assess the difference between the regular price and the contractual cost of the taxable transaction and determine the taxpayer’s tax liabilities.

140.4. Податковим (звітним) періодом є календарний квартал, а у випадках, передбачених цим пунктом, календарний рік з відображенням даних у декларації за податковий (звітний) квартал. Зазначені правила застосовуються з урахуванням таких особливостей:

140.4.  The tax (reporting) period shall refer to a calendar quarter, and in the cases provided for in this clause – a calendar year with the presenting of data in the tax return for the tax (reporting) quarter. These rules shall be applied taking into account the following:

140.4.1. податковий (звітний) період починається з першого календарного дня податкового (звітного) періоду і закінчується останнім календарним днем податкового (звітного) періоду;

140.4.1.     tax (reporting) period shall start on the first calendar day of the tax (reporting) period and end on the last calendar day of the tax (reporting) period;

140.4.2. у разі коли особа береться на облік контролюючим органом як платник податку на виведений капітал усередині податкового (звітного) періоду, то перший податковий (звітний) період розпочинається з дати, на яку припадає початок такого обліку, та закінчується останнім календарним днем наступного податкового (звітного) періоду;

140.4.2.     if a person is registered by a  controlling authority as a payer of the Exit Capital Tax in the middle of the tax (reporting) period, the first tax (reporting) period shall start on the date of tax registration and end on the last calendar day of the next tax (reporting) period;

140.4.3. якщо платник податку ліквідується (у тому числі до закінчення першого податкового (звітного) періоду), то останнім податковим (звітним) періодом вважається податковий (звітний) період, на який припадає дата такої ліквідації. Для цілей податку на виведений капітал перехід платника податку із загальної системи оподаткування на спрощену систему оподаткування прирівнюється до ліквідації платника податку зі здійсненням умовного повернення власнику корпоративних прав коштів та/або вартості  майна та визначення бази оподаткування за правилами, встановленими підпунктом 136.1.2 пункту 136.1 статті 136 цього Кодексу;

140.4.3.     if a taxpayer is liquidated (including before the end of the first tax (reporting) period), the last tax (reporting) period shall be the tax (reporting) period when such liquidation occurs. For the purposes of the Exit Capital Tax, a taxpayer’s transition from the general taxation system to a simplified taxation system shall be treated as the liquidation of this taxpayer with a conditional return to the owner of the corporate rights, funds and/or property value and determination of the tax base according to the rules established by Article 136 clause 136.1 sub-clause 136.1.2 hereof;

140.4.4. якщо особа здійснює контрольовані операції, внаслідок чого виникає об'єкт оподаткування, визначений підпунктом "і" підпункту 134.1.2 пункту 134.1 статті 134 цього Кодексу, податкові зобов'язання визначаються за податковий (звітний) рік з відображенням податкових зобов'язань у декларації за податковий (звітний) квартал, на який припадає граничний строк подання звіту про контрольовані операції відповідно до пункту 39.4 статті 39 цього Кодексу;

140.4.4.     if a person carries out controlled transactions resulting in the creation of taxation object prescribed by Article 134 clause 134.1 sub-clause 134.1.2 subparagraph “l” hereof, tax liabilities shall be determined for the tax (reporting) year with the presenting of tax liabilities in the tax return for the tax (reporting) quarter, on which the deadline for submitting a report on the controlled transactions falls in accordance with Article 39 clause 39.4 hereof;

140.4.5. якщо особа здійснює розрахунок перевищення суми боргових зобов'язань над сумою власного капіталу відповідно до пункту 140.9 цієї статті, внаслідок чого виникає об'єкт оподаткування, визначений підпунктом "а" підпункту 134.1.2 пункту 134.1 статті 134 цього Кодексу, податкові зобов'язання визначаються за податковий (звітний) рік з відображенням податкових зобов'язань у декларації за податковий (звітний) квартал, на який припадає граничний строк подання фінансової звітності за попередній рік.

140.4.5.     if a person calculates the excess of the debt over the amount of equity in accordance with clause 140.9 of this Article, resulting in the creation of taxation object prescribed by Article 134 clause 134.1 sub-clause 134.1.2 subparagraph “a” hereof, tax liabilities shall be determined for the tax (reporting) year with the presenting of tax liabilities in the tax return for the tax (reporting) quarter, on which the deadline for submitting the financial statements for the previous year falls.

140.5. Форма звітності з податку на виведений капітал встановлюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики.

140.5.  The reporting form for the Exit Capital Tax shall be established by the central executive authority, ensuring the formation of the state financial policy.

140.6. Податкові зобов'язання визначаються у податковій звітності, яка подається за наслідками податкового (звітного) кварталу, протягом якого відбулась одна з таких подій:

140.6.  Tax liabilities shall be determined in the tax reports filed for the tax (reporting) quarter, during which one of the following events occurred:

140.6.1. сплата коштів з рахунків в українських банках (у тому числі у зв'язку з наданням фінансової допомоги, яка не підлягає поверненню, переказом коштів на рахунки платника податку за кордоном) та/або надання (передача ризиків, пов'язаних з правом власності, або передача результатів робіт, послуг) майна (в тому числі товарів), робіт (послуг);

140.6.1.     payment of funds from the accounts opened with Ukrainian banks (including in connection with the provision of non-reimbursable financial assistance, transfer of funds to a taxpayer's accounts abroad) and/or provision (transfer of risks associated with the ownership, or transfer of results of work and services) of property (including goods), work (services);

140.6.2. зарахування зустрічних вимог, відступлення права вимоги чи переведення боргу, внаслідок чого припиняються зобов'язання платника податку за операціями, що є об'єктом оподаткування податком на виведений капітал відповідно до пункту 134.1 статті 134, та операціями, що здійснюються у межах діяльності, передбаченої пунктом 141.2 статті 141 цього Кодексу;

140.6.2.     set off the counterclaims, assignment of the right of claim or transfer of a debt, resulting in the termination of a taxpayer’s obligations under the transactions that are taxation object of the Exit Capital Tax in accordance with Article 134 clause 134.1 hereof and transactions carried out within the framework of activities specified in Article 141 clause 141.2 hereof;

140.6.3. сплив 12-місячний строк з дати виплати неплатнику податку поворотної фінансової допомоги, яка залишається неповернутою на кінець звітного податкового кварталу (в тому числі за кредитами, позиками, наданими пов'язаній особі на строк більш як 12 місяців);

140.6.3.     expiration of a 12-month period from the date of  payment to a non-taxpayer of reimbursable financial assistance that remains outstanding at the end of the tax quarter (including credits and loans granted to a related person for a period of more than 12 months);

140.6.4. сплив 360-денний строк (або строк, визначений у висновку центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику економічного розвитку, на перевищення строків розрахунків, визначених законодавством) з моменту виплати коштів та/або передання майна за  кордон, якщо такі кошти чи майно залишаються неповернутими або платник податку не отримав у рахунок сплачених коштів майно чи результати робіт (послуг) або в оплату наданих товарів, робіт (послуг) кошти (не провів залік зустрічних вимог, внаслідок якого припиняється зобов'язання платника податку зі сплати коштів або вивезення майна за кордон). Якщо таке неповернення пов'язане з невиконанням нерезидентом своїх зобов'язань і платник податку звернувся до суду до закінчення спливу 360-денного строку (строку, визначеного у висновку центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику економічного розвитку, на перевищення строків розрахунків, визначених законодавством), то податкові зобов'язання визначаються за наслідками податкового (звітного) періоду, протягом якого сплив тримісячний строк з дати набрання законної сили рішенням суду. Якщо таке невиконання обумовлено форс-мажорними обставинами, то за наявності підтвердних документів компетентного органу відповідної держави на час дії таких обставин відлік 360-денного періоду (періоду, визначеного у висновку центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику економічного розвитку, на перевищення строків розрахунків, визначених законодавством) призупиняється;

140.6.4.     expiration of a 360-day period (or another period specified in the conclusion of the central executive authority implementing the state policy of economic development for exceeding the statutory time limits for settlements) from the time of payment of funds and/or transfer of property abroad, if such funds or property remain non-refunded or unreturned, or a taxpayer failed to receive the property or results of work (services) towards the funds paid, or the funds in payment for the goods, work (services) provided (failed to set off the counterclaims resulting in termination of the taxpayer's obligation to pay the funds or to export the property). If such failure is due to a non-resident's default, and a taxpayer appealed to the court before the expiration of a 360-day period (the period specified in the conclusion of the central executive authority implementing the state policy of economic development for exceeding the statutory time limits for settlements), the tax liabilities shall be determined according to the results of the tax (reporting) period, during which a three-month period from the date of entry into legal force by court ruling expired. If such failure is due to force majeure, the countdown of a 360-day period (the period specified in the conclusion of the central executive authority implementing the state policy of economic development for exceeding the statutory time limits for settlements) shall be suspended for the duration of such circumstances upon availability of supporting documents issued by a competent authority of the state concerned;

140.6.5. припинення трудових відносин платника податку з фізичною особою, яка отримала фінансову допомогу від платника податку відповідно до положень колективного договору або за рішенням вищого органу управління платника податку, а сума коштів, отримана як фінансова допомога, залишається неповернутою (повністю або частково);

140.6.5.     termination of taxpayer’s labour relations with an individual person who received financial assistance from this taxpayer in accordance with the provisions of the collective agreement or by decision of the taxpayer’s management body, and the amount of funds received as financial assistance remains outstanding (fully or partially);

140.6.6. закінчився граничний строк подання річної фінансової звітності за попередній рік, якщо:

140.6.6.     expiration of the period for submission of the annual financial statements for the previous year, if:

140.6.6.1. платник податку протягом попереднього календарного року сплачував суми боргових зобов'язань пов'язаній особінерезиденту, які підлягали оподаткуванню відповідно до підпункту "а" підпункту 134.1.2 пункту 134.1 статті 134 цього Кодексу з визначенням бази оподаткування на підставі підпункту "а" підпункту 137.1.1 пункту 137.1 статті 137 цього Кодексу, якщо сума боргових зобов'язань від усіх пов'язаних осіб перевищує суму власного капіталу більш як у 3,5 раза (для фінансових установ та компаній, що провадять виключно лізингову діяльність, – більш як у 10 разів) згідно з підпунктом "б" підпункту 137.1.1 пункту 137.1 статті 137 цього Кодексу;

140.6.6.1.    a taxpayer paid to a related person - non-resident during the previous calendar year the amount of debt subject to taxation in accordance with Article 134 clause 134.1 sub-clause 134.1.2 subparagraph “a” hereof with the determination of the tax base under Article 137 clause 137.1 sub-clause 137.1.1 subparagraph “a” hereof, if the amount of debt obligations of all related persons exceeds the amount of equity by more than 3.5 times (for financial institutions and companies engaged exclusively in leasing activities - by more than 10 times) in accordance with Article 137 clause 137.1 sub-clause 137.1.1 subparagraph “b” hereof;

140.6.6.2. у платника податку, який подає річну фінансову звітність вперше, сума сплаченого роялті протягом попереднього календарного року повністю або частково підлягає оподаткуванню;

140.6.6.2.    royalty paid during the previous calendar year by a taxpayer submitting the annual financial statements for the first time is wholly or partially subject to taxation;

140.6.7. проведена інвентаризація, за наслідками якої виявлено нестачу товарів, що відповідають критеріям, встановленим підпунктом "ґ" підпункту 14.1.13 пункту 14.1 статті 14 цього Кодексу;

140.6.7.     an inventory revealed a shortage of goods that meet the criteria established by Article 14 clause 14.1 sub-clause 14.1.13 hereof;

140.6.8. закінчився граничний строк для подання звіту про контрольовані операції відповідно до пункту 39.4 статті 39 цього Кодексу;

140.6.8.     expiration of the period for submission of report on controlled transactions in accordance with Article 39 paragraph 39.4 hereof;

140.6.9. сплата лізингових платежів за договором фінансового лізингу з нерезидентом – неплатником податку, якщо предмет лізингу не було ввезено в Україну

140.6.9.     payment of leasing fees under the financial leasing contracts with a non-resident non-taxpayer, unless the subject of the lease was imported into Ukraine.

140.7. Сума податкових зобов'язань податкового (звітного) періоду, визначена відповідно до статті 136 та підпунктів 137.1.4, 137.1.7, 137.1.11 пункту 137.1 статті 137 цього Кодексу, в межах її позитивного значення підлягає зменшенню на:

140.7.       The amount of tax liability for the tax (reporting) period assessed in accordance with Article 136, and Article 137 clause 137.1 sub-clauses 137.1.4, 137.1.7 and 137.1.11 hereof shall be reduced within its positive value by:

а) суму податку, сплаченого у попередніх податкових (звітних) періодах у зв'язку з наданням фінансової допомоги, у разі її повернення або часткового повернення платнику податку. У разі часткового повернення суми фінансової допомоги сума податку розраховується у відповідному пропорційному співвідношенні. Ця сума може бути використана виключно для цілей будь-якого податкового (звітного) кварталу в межах двох податкових (звітних) років, починаючи із податкового (звітного) року, протягом якого платнику податку була повернута сума фінансової допомоги;

a)         the amount of tax paid in the previous tax (reporting) periods in connection with the provision of financial assistance in the event of its full or partial repayment to the taxpayer. In the case of a partial repayment of financial assistance, tax amount shall be calculated on a respective pro rata basis. This amount may be used solely for the purposes of any tax (reporting) quarter within two tax (reporting) years commencing on the tax (reporting) year, for which the taxpayer was refunded the amount of financial assistance;

б) сплачену суму податку на майно (податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, транспортного податку, плати за землю). Ця сума може бути використана виключно для цілей зменшення податкових зобов'язань, що виникають у зв'язку з виплатою дивідендів протягом будь- якого податкового (звітного) кварталу в межах двох календарних років, починаючи з календарного року, протягом якого був сплачений податок на майно;

b)        the amount of property tax paid (tax on real estate other than land plot, transport tax and land fees). This amount may be used solely for the purpose of reducing the tax liabilities arising in connection with the payment of dividends during any tax (reporting) quarter within two calendar years commencing on the calendar year, during which property tax was paid;

в) суму податку, сплаченого у попередніх податкових (звітних) періодах згідно з підпунктом 137.1.7 пункту 137.1 статті 137 цього Кодексу у зв'язку з виплатою коштів (у тому числі переказом на рахунки платника податку, відкриті за кордоном) та/або переданням майна з метою вкладення в об'єкти інвестицій, які розташовуються за межами території України, у разі повернення або часткового повернення платнику податку таких коштів на рахунки в українських банках та/або майна на територію України (або коштів у сумі його вартості на рахунки в українських банках). У разі часткового повернення суми таких коштів та/або майна (або коштів у сумі його вартості) сума податку розраховується у відповідному пропорційному співвідношенні. Така сума може бути використана без обмеження строком;

c)         the amount of tax paid in the previous tax (reporting) periods in accordance with Article 137 clause 137.1 sub-clause 137.1.7 hereof in connection with the payment of funds (including the transfer of funds to the taxpayer’s accounts opened abroad) and/or transfer of property for the purpose of investing in the objects located outside Ukraine, in the case of full or partial repayment of such funds to the taxpayer’s accounts with Ukrainian banks and/or return of property to Ukraine (or repayment of funds in the amount of its value to the accounts with Ukrainian banks). In the case of partial repayment of such funds and/or return of property (or repayment of funds in the amount of its value), the tax shall be calculated on a respective pro rata basis. This amount can be used without limitation of time;

г) суму податку, сплаченого у попередніх податкових (звітних) періодах згідно з підпунктом 137.1.11 пункту 137.1 статті 137 цього Кодексу у зв'язку з виплатою коштів та/або переданням майна (у тому числі товарів, необоротних активів), переказаних (переданого) як внесок засновника та/або власника до статутного капіталу юридичної особи – неплатника податку; як внесок у спільну діяльність особі – неплатнику податку; в довірче управління особі – неплатнику податку, у разі повернення або часткового повернення таких коштів та/або майна (або коштів у сумі його вартості) платнику податку. У разі часткового повернення суми таких коштів та/або майна (або коштів у сумі його вартості) сума податку розраховується у відповідному  пропорційному співвідношенні. Така сума може бути використана без обмеження строком;

d)        the amount of tax paid in the previous tax (reporting) periods in accordance with Article 137 clause 137.1 sub-clause 137.1.11 hereof in connection with the payment of funds and/or transfer of property (including goods, fixed assets), transferred as a founder’s and/or owner’s contribution to the authorized capital of a corporate non-taxpayer; as a contribution to the joint activity to a non-taxpayer; in trust to a non-taxpayer in the case of full or partial repayment of such funds and/or return of property (or repayment of funds in the amount of its value) to a taxpayer. In the case of partial repayment of such funds and/or return of property (or repayment of funds in the amount of its value), the tax amount shall be calculated on a respective pro rata basis. This amount can be used without limitation of time;

ґ) суму податків, сплачених за кордоном у зв'язку з виплатою дивідендів на користь платника податку. Така сума підтверджується довідкою, виданою відповідним компетентним органом держави, резидент якої виплатив суму дивідендів. Така сума сплаченого податку враховується виключно для зменшення податкового зобов'язання, що виникає у зв'язку з виплатою дивідендів;

e)         the amount of taxes paid abroad in connection with the payment of dividends to a taxpayer. This amount shall be confirmed by a certificate issued by the relevant competent authority of the state, a resident of which has paid dividends. This amount of tax paid shall be taken into account solely to reduce the tax liabilities arising in connection with the payment of dividends;

д) суму податку, сплаченого у попередніх кварталах протягом податкового (звітного) року у зв'язку із здійсненням виплати, передбаченої підпунктом "в" підпункту 134.1.1 пункту 134.1 статті 134 цього Кодексу, в частині, яка була розрахована з суми виплати, що була повернена платнику податку.

f)                 the amount of tax paid in the previous quarters during the tax (reporting) year in connection with the payment under Article 134 clause 134.1 sub-clause 134.1.1 subparagraph “c”, in the part calculated from the amount of payment having been refunded to a taxpayer.

140.8. Залишок сум, не врахованих у зменшення податкових зобов'язань відповідно до пункту 140.7 цієї статті протягом установленого ним строку, не переноситься у зменшення податкових зобов'язань наступних податкових (звітних) періодів.

140.8.   The balance of the amounts not used in the reduction of tax liabilities in accordance with clause 140.7 of this article within the period established thereby shall not be carried forward.

140.9. Платник податку, який протягом попереднього календарного року сплачував суми боргових зобов'язань пов'язаній особінерезиденту, які підлягали оподаткуванню відповідно до підпункту "а" підпункту 137.1.1 пункту 137.1 статті 137 цього Кодексу, здійснює розрахунок перевищення суми боргових зобов'язань над сумою власного капіталу відповідно до підпункту "б" підпункту 137.1.1 пункту 137.1 статті 137 цього Кодексу. Якщо сукупна сума боргових зобов'язань від усіх пов'язаних осіб перевищує суму власного капіталу більш як у 3,5 раза (для фінансових установ та компаній, що провадять виключно лізингову діяльність, – більш як у 10 разів), платник податку здійснює перерахунок податкових зобов'язань з податку на виведений капітал. Такий перерахунок здійснюється шляхом застосування ставки, передбаченої підпунктом 139.1.3 пункту 139.1 статті 139 цього Кодексу, до бази оподаткування, яка підлягала оподаткуванню у зв'язку зі здійсненням операцій протягом попереднього календарного року, за ставкою, передбаченою підпунктом 139.1.1 пункту 139.1 статті 139 цього Кодексу. Отримана сума податкових зобов'язань підлягає зменшенню на суму податку, сплачену за наслідками чотирьох кварталів попереднього календарного року за ставкою, передбаченою підпунктом 139.1.1 пункту 139.1 статті 139 цього Кодексу. Перераховані податкові зобов'язання відображаються в податковій декларації згідно з підпунктом 140.6.6 пункту 140.6 цієї статті.

140.9.   A taxpayer, who during the previous calendar year paid to a related person non-resident a debt subject to taxation in accordance with Article 137 clause 137.1 sub-clause 137.1.1 hereof, shall determined the excess of debt over equity in accordance with Article 137 clause 137.1 sub-clause 137.1.1 subparagraph “b” hereof. If the aggregate amount of debt obligations of all related persons exceeds the amount of equity by more than 3.5 times (for financial institutions and companies engaged exclusively in leasing activities - by more than 10 times), a taxpayer shall recalculate tax liabilities of the Exit Capital Tax. Such  recakcukation shall be performed by applying the rate provided for in Article 139 clause 139.1 sub-clause 139.1.3 hereof to the tax base subject to taxation in connection with the transactions conducted during the previous calendar year at the rate provided for in Article 139 clause 139.1 sub-clause 139.1.1 hereof. The resulting amount of tax liabilities shall be reduced by the amount of tax paid over the four quarters of the previous calendar year at the rate provided for in Article 139 clause 139.1 sub-clause 139.1.1 hereof. The  recalculated tax liabilities shall be  presented in the tax return in accordance with clause 140.6 sub-clause 140.6.6 of this Article.

140.10. Якщо операції, які є об'єктом оподаткування відповідно до статті 134 цього Кодексу, повністю або частково здійснюються платником податкуінвестором, який уклав угоду про розподіл продукції відповідно до Закону України "Про угоди про розподіл продукції" з використанням у таких операціях компенсаційної продукції або коштів, отриманих у зв'язку з відчуженням компенсаційної продукції, то платник податкуінвестор повністю або частково не враховує такі операції під час визначення бази оподаткування податком на виведений капітал за відповідний податковий (звітний) період. Порядок застосування цього пункту визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики.

140.10.   If the transactions that are subject to taxation in accordance with Article 134 hereof are fully or partially conducted by an taxpayer - investor having concluded a production sharing agreement under the Law of Ukraine ‘On Production Sharing Agreements’, and compensatory products or funds received in connection with the alienation of compensatory products are used in these transactions, this taxpayer - investor shall fully or partially disregard such transactions in determining the tax base for the Exit Capital Tax for the relevant tax (reporting) period. The procedure for applying this clause shall be determined by the central executive authority ensuring the formation of the state financial policy.

140.11. Операції, які є об'єктом оподаткування, але не були оподатковані у зв'язку з їх неоформленням або оформленням у спосіб, що призводить до їх неоподаткування, підлягають оподаткуванню за наслідками податкового (звітного) кварталу, протягом якого рішення суду за позовом контролюючого органу про визнання угоди фіктивною або удаваною набрало законної сили. Контролюючий орган має право визначити податкові зобов'язання платнику податку щодо такої неоподаткованої операції із застосуванням штрафу, передбаченого статтею 123 цього Кодексу, виключно на підставі рішення суду, якщо платник податку самостійно не відобразив такі зобов'язання в податковій звітності за податковий (звітний) квартал, протягом якого судове рішення набрало законної сили із самостійним застосуванням платником податку штрафу, шляхом збільшення податкових зобов'язань на відсоток, передбачений пунктом 123.1 статті 123 цього Кодексу. В такому випадку платник податку звільняється від обов'язку нараховувати та сплачувати пеню за період з моменту вчинення операції, до моменту сплати самостійно визначених податкових зобов'язань.

140.11.  Taxable transactions that failed to be taxed due to their non-registration or registration in a manner resulting in their non-taxability shall be subject to taxation based on the results of the tax (reporting) quarter, during which the court ruling on the suit of the controlling authority for recognition of the transaction as  fictitious or feigned came into legal force. The  controlling authority has the right to assess the taxpayer’s tax liabilities in respect of such a non-taxable transaction with imposition of a fine  envisaged by Article 123 hereof solely based on a court ruling, unless the taxpayer has independently recognised such liabilities in the tax reporting for the tax (reporting) quarter, during which the ruling came into legal force, with the self-application by the taxpayer of a fine by increasing tax liabilities by the  per cent envisaged by Article 123 clause 123.1 hereof. In this case, the taxpayer shall be exempt from the obligation to charge and pay  penalty interest for the period from the transaction date until the payment of self-assessed tax liabilities.

140.12. Під час здійснення з неплатником податку операцій, які є об'єктом оподаткування, в розрахункових документах зазначається код операції. Порядок кодифікації операцій для цілей адміністрування податку на виведений капітал встановлюється Кабінетом Міністрів України спільно з Національним банком України. Порядок зазначення платником податку кодів операцій у розрахункових документах визначається Національним банком України. Порядок надання інформації контролюючому органу про кошти, перераховані платником податку неплатникам податку з групуванням за кодами операцій, встановлюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики, за погодженням з Національним банком України. При цьому зазначені порядки мають забезпечувати такі умови:

140.12.  During the taxable transactions with a non-taxpayer, the settlement documents shall include the transaction code. The procedure for codifying transactions for the purposes of administering the Exit Capital Tax shall be established jointly by the Cabinet of Ministers of Ukraine  and the National Bank of Ukraine. The procedure for indication by a taxpayer of transaction codes in settlement documents  shall be determined by the National Bank of Ukraine. The procedure for submission to the  controlling authority of the information on the funds transferred by a taxpayer to the non-taxpayers with grouping by transaction codes  shall be established by the central executive authority that ensures the formation of the state financial policy in agreement with the National Bank of Ukraine. The above procedures shall provide for the following:

140.12.1. ідентифікація особи як платника здійснюється за ідентифікаційним кодом юридичної особи в ЄДРПОУ;

140.12.1.           a person shall be identified as a payer based on a legal entity’s identification code stated in EDRPOU [Unified State Register of Enterprises and Organisations of Ukraine];

140.12.2. ідентифікація операції, яка є об'єктом оподаткування, здійснюється за кодом операції, який дає можливість групування інформації за об'єктом оподаткування, базою оподаткування в оподатковуваній операції (виникає база оподаткування чи не виникає), способом визначення бази оподаткування (договірна вартість, звичайна ціна), ставкою податку, яка застосовується до операції, типом отримувача (нерезидент, нерезидентплатник податку, фізична особа, неприбуткова організація, суб'єкт підприємницької діяльностінеплатник податку), способом розрахунків (безготівковий, готівковий, негрошова форма розрахунку). Код операції має відображати інформацію, достатню для визначення ставки податку, яка має бути застосована до відповідної бази оподаткування;

140.12.2.           a taxable transaction shall be identified based on a transaction code, which enables to group the information in accordance with the taxable object, the tax base of the taxable transaction (whether the tax base arises or no), the method for determining the tax base (contractual value, regular price), tax rate applied to the transaction, the type of recipient (non-resident, non-resident taxpayer, individual person, non-profit organisation,  business entity non-taxpayer), and mode of settlement (non-cash, cash, non-monetary form of payment). The transaction code shall reflect information sufficient to determine the tax rate applicable to the relevant tax base;

140.12.3. ідентифікація операцій, які не є об'єктом оподаткування, з неплатниками податку здійснюється за єдиним універсальним кодом для всіх таких операцій;

140.12.3.           non-taxable transactions with non-taxpayers shall be identified based on a single universal code applicable to all these transactions;

140.12.4. інформація має надаватися в автоматизованому режимі щоденно без ідентифікації особи – неплатника податку, з яким була здійснена операція;

140.12.4.           information shall be provided daily in an automated mode without identifying a non-taxpayer participating in the transaction;

140.12.5. отримана інформація в автоматизованому режимі групується та порівнюється з податковою інформацією з відображенням отриманої інформації та результату порівняння в електронному кабінеті платника податку не пізніше 10 числа третього місяця кварталу, наступного за податковим (звітним) кварталом;

140.12.5.           the information received in an automated mode shall be grouped and compared with tax information, with subsequent  presenting of the information received and the result of comparison in the  electronic cabinet of the taxpayer no later than the 10th day of the third month of the quarter following the tax (reporting) quarter;

140.12.6. декларація з податку на виведений капітал має використовувати принцип групування операцій за кодами з використанням кодів операцій та забезпечувати можливість формування декларації в електронному кабінеті в автоматичному режимі з наданням платнику податку можливості вносити коригування у випадку необхідності.

140.12.6.           the tax return for the Exit Capital Tax shall be built on the principle of transaction grouping by codes and enable the formation of tax return in the  electronic cabinet in an automated mode, while the taxpayer shall be enabled to make adjustments, if necessary.

140.13. Платник податку в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики, засобами електронного кабінету надсилає контролюючому органу інформацію про фізичну особу – резидента, який не розрахувався з платником податку, якщо щодо такої заборгованості було прийняте рішення про її прощення (за винятком випадку, коли сума такої прощеної заборгованості не перевищує 25 відсотків мінімальної заробітної плати (у розрахунку на рік), установленої на 1 січня податкового (звітного) року (у разі відсутності законодавчо затвердженої процедури банкрутства фізичних осіб).

140.13.   A taxpayer shall, in accordance with the procedure established by the central executive authority that ensures the formation of the state financial policy, send to the  controlling authority through  the electronic cabinet the information about an individual person - resident who failed to settle accounts with this taxpayer, if such a debt was  forgiven ( except for the case when the amount of such  forgiven debt does not exceed 25 per cent of the minimum wage (per year) set as of 1 January of the tax (accounting) year (in the absence of a legally approved bankruptcy procedure for individuals)).

140.14. Якщо платнику податку повністю або частково повернуті кошти або товари, раніше надані платником за наслідками операції, за якою платник податку визначив суму податкових зобов'язань та сплатив відповідну суму до бюджету, або рішення суду про визнання угоди фіктивною чи удаваною скасоване, то сплачена сума податку у відповідній сумі вважається надмірно сплаченою сумою грошових зобов'язань та підлягає поверненню платнику податку відповідно до статті 43 цього Кодексу або за вибором платника податку може враховуватися для зменшення податкового зобов'язання з податку на виведений капітал за поточний чи майбутні податкові (звітні) періоди.

140.14.   If a taxpayer was refunded or returned in whole or in part the funds or goods having been previously provided by the taxpayer in the framework of the transaction, based on which the taxpayer assessed tax liabilities and paid the appropriate amount to the budget, or if a court ruling on recognition the transaction  fictitious or feigned was  cancelled, the tax amount paid shall be deemed to be an overpaid amount of monetary obligations and shall be refunded to the taxpayer in accordance with Article 43 hereof or, by choice of the taxpayer, may be counted towards the tax liabilities  on Exit Capital Tax for the current and future tax (reporting) period.

140.15. Якщо платник податку здійснює операції, що є об'єктом оподаткування податком на виведений капітал, за рахунок виведеного за кордон капіталу (коштів або майна), який раніше був оподаткований податком на виведений капітал, то податкові зобов'язання за такими операціями не виникають і такі операції не відображаються в податковій звітності.

140.15.   If a taxpayer conducts the transactions subject to the Exit Capital Tax using the withdrawn capital (funds or property), having been previously subject to the Exit Capital Tax, the tax liabilities for such transactions shall not arise, and such transactions shall not be reflected in the tax reporting.

140.16. Якщо договір фінансового лізингу з нерезидентом-неплатником податку не передбачає ввезення предмету лізингу в Україну, то виплата лізингових платежів прирівнюється до операції зі здійснення інвестицій в об'єкти інвестицій, які знаходяться за межами території України.

140.16.   Unless a financial leasing contract with a non-resident non-taxpayer provides for import of the subject of leasing to Ukraine, the payment of the lease fees shall be treated as investment into the objects located outside Ukraine.

140.17. Якщо платник податку здійснює зарахування зустрічних вимог, відступлення права вимоги чи переведення боргу, внаслідок чого припиняються зобов'язання платника податку, за операціями, що є об'єктом оподаткування податком на виведений капітал відповідно до пункту 134.1 статті 134 цього Кодексу, та операціями, що здійснюються у межах діяльності, передбаченої пунктом 141.2 статті 141 цього Кодексу, то здійснення такого зарахування зустрічних вимог, відступлення права вимоги чи переведення боргу, прирівнюється до здійснення оподатковуваної операції із застосуванням ставки, передбаченої статтею 139 цього Кодексу. Проведення заліку зустрічних вимог, відступлення права вимоги чи переведення боргу прирівнюється до отримання майна та/або коштів, якщо внаслідок таких дій припиняються зобов'язання платника податку зі сплати коштів або вивезення майна за кордон.

140.17.   If a taxpayer sets off the counterclaims, assigns the right of claim or transfers a debt, resulting in the termination of the taxpayer’s obligations under the transactions subject to the Exit Capital Tax in accordance with Article 134 clause 134.1 hereof and the transactions relating to the activities stipulated by Article 141 clause 141.2 hereof, such offset of counterclaims, assignment of the right of claim or transfer of a debt shall be treated as a taxable transaction with the use of the rates provided for in Article 139 hereof. Offset of counterclaims, assignment of the right of claim or transfer of a debt shall be treated as receipt of property and/or funds, if as a result of such actions the taxpayer’s payment obligation or obligation to export property abroad shall be terminated.

140.18. Платник податку – нерезидент (постійне представництво) подає податкову звітність з цього податку за загальними правилами, передбаченими цією статтею.

140.18.   A non-resident taxpayer (permanent establishment) shall file a tax report for this tax under general rules provided for in this Article.

 

 

Стаття 141. Правила оподаткування платників податків – нерезидентів

Article 141. Taxation Rules for Non-Resident Taxpayers