Увага! Cайт не оновлюється

Діяльність Комітету

Аудіо Фото

Медіа-архів

RSS
Надрукувати Збільшити зону перегляду

Правова база діяльності Комітету

16 жовтня 2015, 12:00

Повноваження секретаріату Комітету

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Голови Верховної Ради України

м. Київ

№ 305

22 лютого 2008 р.

Про затвердження Положення про секретаріат комітету Верховної Ради України

{Із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням Голови ВР
№ 360 від 06.03.2015}

У зв'язку з прийняттям у новій редакції Закону України "Про комітети Верховної Ради України":

1. Затвердити Положення про секретаріат комітету Верховної Ради України (додається).

2. Встановити, що дія Положення про секретаріат комітету Верховної Ради України поширюється на секретаріат Спеціальної контрольної комісії Верховної Ради України з питань приватизації на час діяльності цієї Комісії.

3. Визнати такими, що втратили чинність, Розпорядження Голови Верховної Ради України від 12 березня 2001 року № 216, від 16 травня 2001 року № 426, від 5 червня 2001 року № 501, від 4 липня 2001 року № 572, від 23 липня 2001 року № 606, від 26 вересня 2001 року № 763, від 10 лютого 2003 року № 107, від 1 квітня 2004 року № 166, Розпорядження Керівника апарату Верховної Ради України від 28 листопада 1997 року № 921.

4. Контроль за виконанням цього Розпорядження покласти на Керівника апарату Верховної Ради України Зайчука В.О.

Голова Верховної  Ради України

А.ЯЦЕНЮК

 

 


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядженням
Голови Верховної Ради України
від 22 лютого 2008 року № 305

ПОЛОЖЕННЯ
про секретаріат комітету Верховної Ради України

I. Загальні положення

1. Секретаріат комітету Верховної Ради України (далі - секретаріат комітету) є структурним підрозділом апарату Верховної Ради України і підпорядковується комітету Верховної Ради України (далі - комітет) та Керівнику апарату Верховної Ради України.

2. Структура і штатний розпис секретаріату комітету, чисельність його працівників затверджується в установленому порядку Головою Верховної Ради України в межах затвердженої Верховною Радою України чисельності апарату Верховної Ради України.

3. Відповідно до предмета відання комітету, чисельності членів комітету та кількості підкомітетів у структурі секретаріату комітету можуть утворюватися в установленому порядку відділи та служби.

4. У своїй діяльності секретаріат комітету керується Конституцією України, Законом України "Про комітети Верховної Ради України" та іншими законами України, Регламентом Верховної Ради України, постановами Верховної Ради України, іншими нормативно-правовими актами, Положенням про апарат Верховної Ради України та цим Положенням.

5. Секретаріат комітету здійснює свою діяльність згідно з планами роботи комітету та планами роботи Верховної Ради України.

II. Основні завдання та повноваження секретаріату комітету

6. Основними завданнями секретаріату комітету є здійснення організаційно-інформаційного, консультативно-правового та методичного забезпечення діяльності комітету, організація проведення засідань комітету, слухань у комітеті, роботи підкомітетів комітету та діяльності членів комітету, що пов'язана з вирішенням питань, віднесених до предмету відання комітету.

7. На виконання основних завдань секретаріат комітету:

1) бере участь у розробці планів роботи комітету, а також вносить погоджені комітетом пропозиції до проектів плану законодавчих робіт Верховної Ради України, порядку денного сесії Верховної Ради України та розкладів пленарних засідань Верховної Ради України;

2) подає щотижнево в установленому порядку інформацію про перелік питань, які готуються до розгляду в комітеті та про результати їх розгляду;

3) за дорученням керівництва комітету організовує підготовку засідань та інших заходів, що проводяться в комітеті, погоджує список запрошених осіб, забезпечує їх явку та надання їм необхідної інформації;

4) веде протоколи і стенограми засідань комітету, здійснює аудіозапис засідань комітету;

{Підпункт 4 пункту 7 в редакції Розпорядження Голови ВР № 360 від 06.03.2015}

5) готує проекти рішень, висновків, рекомендацій з питань, що розглядаються комітетом;

6) вносить пропозиції керівництву комітету щодо складу робочих груп для підготовки проектів законів, постанов та інших актів Верховної Ради України з питань, віднесених до предмету відання комітету, та з питань, що обговорюються на засіданнях комітету, забезпечує організаційно-технічне обслуговування їх роботи;

7) забезпечує попередній розгляд та опрацювання проектів законів, постанов та інших актів Верховної Ради України, з підготовки і попереднього розгляду яких комітет визначений головним, а також бере участь у оформленні висновків щодо цих проектів для внесення на розгляд Верховної Ради України;

8) веде в установленому порядку справи законопроектів та справи законів по законопроектах, з підготовки і попереднього розгляду яких комітет визначений головним;

9) готує матеріали для доповідачів (співдоповідачів), які виступають на пленарних засіданнях Верховної Ради України з доповідями (співдоповідями) від комітету;

10) готує для внесення в установленому порядку на розгляд Верховної Ради України проекти законів, постанов та інших актів Верховної Ради України, а також законів, повернених Президентом України до Верховної Ради України для повторного розгляду;

11) забезпечує підготовку текстів прийнятих законів, постанов та інших актів Верховної Ради України для підпису Головою Верховної Ради України;

12) веде в установленому порядку діловодство секретаріату комітету;

13) за дорученням керівництва комітету:

бере участь в організації контролю за виконанням прийнятих комітетом рішень і рекомендацій;

здійснює аналіз практики застосування державними органами, органами місцевого самоврядування, їх посадовими особами Конституції та законів України, аналіз відповідності закону прийнятих ними підзаконних нормативно-правових актів, своєчасності їх прийняття;

готує матеріали щодо законотворчої та контрольної діяльності комітету для засобів масової інформації і прес-служби апарату Верховної Ради України;

вивчає разом з народними депутатами України конкретні проблеми безпосередньо на місцях та узагальнює одержані результати для обговорення на засіданні комітету;

здійснює взаємодію з відповідними підрозділами Секретаріату Президента України, Кабінету Міністрів України, міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, інших державних органів з питань, віднесених до предмету відання комітету;

розглядає в установленому порядку звернення громадян, що надходять до комітету;

14) взаємодіє з іншими структурними підрозділами апарату Верховної Ради України, залучає за погодженням з керівництвом комітету фахівців та науковців для виконання доручених завдань;

15) за дорученням керівництва Верховної Ради України, її апарату, керівництва комітету знайомиться в установленому порядку з інформацією та документами в міністерствах, інших центральних і місцевих органах виконавчої влади, органах місцевого самоврядування, а також одержує від них необхідні матеріали для виконання доручених завдань;

16) бере участь у розробці професійно-кваліфікаційних характеристик посад та посадових інструкцій працівників секретаріату комітету;

17) вносить пропозиції керівництву Верховної Ради України, керівництву апарату Верховної Ради України та комітету з питань, віднесених до предмета відання комітету;

19) здійснює інші повноваження відповідно до завдань, визначених цим Положенням.

III. Керівництво та працівники секретаріату Комітету

8. Загальне керівництво секретаріатом комітету здійснює голова комітету.

9. Секретаріат комітету очолює завідувач секретаріату, який призначається на посаду та звільняється з посади розпорядженням Голови Верховної Ради України за поданням комітету та за погодженням з Керівником апарату Верховної Ради України.

10. Завідувач секретаріату комітету:

1) організовує діяльність секретаріату комітету та несе відповідальність за виконання покладених на секретаріат комітету завдань;

2) розподіляє обов'язки між працівниками секретаріату комітету і контролює їх роботу;

3) вносить пропозиції про призначення на посади, звільнення з посад та переміщення працівників секретаріату комітету, присвоєння рангів державним службовцям, заохочення, накладення стягнення на працівників секретаріату комітету та вирішує інші питання службової діяльності;

4) вживає необхідних заходів щодо навчання та підвищення кваліфікації працівників секретаріату комітету, формування кадрового резерву для державної служби;

5) візує в установленому порядку проекти законів, постанов та інших актів Верховної Ради України, а також прийняті Верховною Радою України законодавчі акти, які подаються на підпис Голові Верховної Ради України, інші документи, підготовка яких доручена комітету чи здійснюється за його ініціативою, забезпечує відповідність їх текстів прийнятим відповідно Верховною Радою України, комітетом рішенням.

11. Завідувач секретаріату комітету має заступника (заступників), які призначаються на посаду та звільняються з посади розпорядженням Голови Верховної Ради України за поданням комітету та за погодженням з Керівником апарату Верховної Ради України.

12. Керівники відділів та служб (у разі їх утворення), інші працівники секретаріату комітету призначаються на посади та звільняються з посад Керівником апарату Верховної Ради України за поданням комітету.

13. Пропозиції щодо кандидатур заступника (заступників) завідувача секретаріату комітету, керівників відділів та служб (у разі їх утворення), а також працівників секретаріату комітету вносяться завідувачем секретаріату комітету на розгляд комітету з дотриманням вимог Закону України "Про державну службу".

14. На посади завідувача секретаріату комітету, його заступника (заступників), керівників відділів та служб (у разі їх утворення) та інших працівників секретаріату комітету призначаються особи, які мають повну вищу освіту, відповідний досвід роботи та відповідають вимогам професійно-кваліфікаційних характеристик посад працівників секретаріату комітету.

15. Призначення на посади та звільнення з посад працівників секретаріату комітету здійснюється у порядку, затвердженому Головою Верховної Ради України.

16. Права, обов'язки працівників секретаріату комітету визначаються Законом України "Про державну службу", Кодексом законів про працю України та іншими нормативно-правовими актами, посадовими інструкціями, Правилами внутрішнього трудового розпорядку для працівників апарату Верховної Ради України, цим Положенням.